Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-75

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5780 van de heer Collas d.d. 4 augustus 2006 (Fr.) :
Politieagenten. — Arbeidsongevallen. — Vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk na een arbeidsongeval.

Een politieagent die in 1997 een arbeidsongeval heeft gehad en als gevolg van dat ongeval in ziekenverlof is, ontvangt sinds 2002 geen vergoedingen meer voor overuren, nacht- en zondagwerk, ook al kreeg hij die na en vooral vˇˇr zijn ongeval.

Alle ongevallen overkomen aan politieleden vˇˇr 16 april 2001 zouden onderworpen blijven aan de wetgeving die van toepassing was vˇˇr de politiehervorming, namelijk de op 31 maart 2001 lopende verzekeringsovereenkomsten, de administratieve reglementen of elke andere maatregel ten gunste van de getroffenen of van hun rechthebbenden en die vˇˇr de datum van deze inwerktreding zijn beginnen lopen (Artikel XII. X. 4 RPPol).

Omdat het arbeidsongeval van die politieagent plaatvond vˇˇr 1 april 2001, zou hij dus nog altijd de vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk moeten krijgen.

De vraag is natuurlijk wie die vergoedingen betaalt, want volgens artikel 9, in fine, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus zou de politiezone een nieuwe rechtspersoon zijn, onafhankelijk van de stad. Dat zou betekenen dat de politiezone niet alle verplichtingen moet overnemen van de vroegere werkgever van die politieagent, namelijk van een gemeentebestuur, ook al heeft de politiezone het loon van de agent altijd uitbetaald.

De politieagent zou van zijn vakbond, van diverse geneesheren en van leden van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten (CGPP) vernomen hebben dat hij geen financiŰle schade mag lijden door zijn arbeidsongeval.

Graag een antwoord op volgende vragen :

1. Is die informatie over de wettelijke bepalingen correct ?

2. Heeft de agent in kwestie recht op vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk ?

3. Zo ja, wie moet ze betalen ? De politiezone of zijn vroegere werkgever ?

4. Op welke manier moeten die vergoedingen worden geclaimd ? Kan een ministeriŰle rondzendbrief deze problematiek verhelderen ?