3-202

3-202

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er FÉVRIER 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Annemie Van de Casteele au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le nouveau système de rémunération pour les pharmaciens» (nº 3-2082)

M. le président. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Op 12 januari 2007 keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat een nieuw vergoedingssysteem voor apothekers invoert. Tegelijkertijd beoogt het ontwerpt een herwaardering van de rol van de apotheker.

Voor die herwaardering pleit ik al mijn hele loopbaan. Het feit dat een apotheker steeds meer als een gewone winkelier wordt beschouwd, druist immers in tegen de beroepseer van de apotheker. De rol van de apotheker is in de loop van de voorbije decennia geëvolueerd van bereider van geneesmiddelen tot verkoper van geneesmiddelen. Uiteraard moet hij vooral een goed kenner van de geneesmiddelen zijn en een begeleider van de patiënten voor een optimaal geneesmiddelengebruik.

In maart 2004 werd een overeenkomst gesloten tussen de regering en de vertegenwoordigers van de apothekers, waarvan het nieuwe vergoedingssysteem een onderdeel was.

Bijna drie jaar zijn ondertussen verlopen. In die periode hebben vooral de apothekers zelf voorstellen uitgewerkt om dat nieuwe systeem vorm te geven. De voorstellen werden nadien verfijnd en aangepast.

Een eerste voorontwerp stuitte op reactie van artsen en mutualiteiten. Artsen gingen er niet mee akkoord dat apothekers vergoed zouden worden voor hun rol als farmaceutische zorgverlener. Ze vrezen dat daarmee een stuk van hun terrein wordt ingepalmd. De mutualiteiten vreesden de budgettaire consequenties.

De minister heeft desondanks verdere stappen gedaan om het nieuwe vergoedingssysteem in te voeren, weliswaar met enkele wijzigingen aan de oorspronkelijke voorstellen.

Welke zijn de grote lijnen van het nieuwe vergoedingssysteem?

Werd hierover een akkoord bereikt met de mutualiteiten of werd er met de mutualiteiten overleg gepleegd?

Heeft de minister hierover overlegd met de artsenvertegenwoordigers? Heeft hij aanwijzingen of de artsenvertegenwoordigers het nieuwe vergoedingssysteem zullen aanvaarden?

Een aantal bepalingen roepen vragen op: zo wordt een BTW-tarief van 6% op het honorariumgedeelte vastgesteld. Dat is gedeeltelijk te begrijpen omdat in het huidige systeem met marges ook een BTW van 6% geldt, althans voor geneesmiddelen. Bij mijn weten zijn de honoraria van andere zorgverleners echter niet aan BTW onderworpen.

Met uitzondering van de keuze bij het voorschrift op stofnaam, dat maximaal 2% van de verkoop in een apotheek uitmaakt, heeft de apotheker weinig vat op het geneesmiddelenbudget. In het vergoedingssysteem is sprake van responsabilisering van apothekers. Hoe kunnen ze geresponsabiliseerd worden bij overschrijding van het budget als ze er zelf niet verantwoordelijk voor zijn?

Welke garanties hebben de apothekers dat ze in het nieuwe systeem een eerlijke en leefbare vergoeding krijgen?

Welke timing voorziet de minister voor de verdere uitvoering?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

Ik geef de grote lijnen van de hervorming van de vergoeding van apothekers.

Ten eerste, de intellectuele rol van de apotheker wordt erkend en vergoed met een honorarium dat de procentuele winstmarge vervangt die evenwel blijft bestaan voor de verloning van materiële functies.

Ten tweede wordt een systeem ingevoerd waarbij de globale vergoeding van de apothekers jaarlijks wordt vastgesteld en waarbij op een veel soepelere manier dan vandaag correcties kunnen worden aangebracht.

Ten derde wordt de formele mogelijkheid geboden om specifieke honoraria in het leven te roepen voor specifieke taken, zoals bijvoorbeeld de keuze - samen met de patiënt en eventueel de arts -, om geneesmiddelen af te leveren op voorschrift op stofnaam (VOS).

Het nieuwe systeem kan uiteraard enkel worden toegepast op terugbetaalde geneesmiddelen teneinde elke meerkost voor de patiënt te vermijden.

Een werkgroep heeft de ziekenfondsen geraadpleegd en hun meest essentiële suggesties of kritieken in aanmerking genomen. De rol van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen werd trouwens aanzienlijk versterkt.

De artsen waren echter niet in de werkgroep vertegenwoordigd, omdat de hervorming op hen geen rechtstreekse weerslag heeft. Ze werden bijgevolg informeel op de hoogte gebracht van de inhoud van de hervorming die al sinds 2004 wordt besproken.

De BTW-heffing op geneesmiddelen is eenvoudig en bedraagt 6%. Aangezien het honorarium deel uitmaakt van de totale prijs van het geneesmiddel, is het volgens de Belgische belastingsreglementering onderhevig aan dezelfde BTW-tarief.

Voor de overschrijding van de geneesmiddelenbegroting mogen we de apothekers niet verantwoordelijk te stellen, maar wel voor de begroting voor de apothekers. Dat is een onontbeerlijke voorzorgsmaatregel voor de controle op de staatsuitgaven.

De situatie voor de apothekers zal in de toekomst veel beter zijn dan nu. Het nieuwe systeem maakt komaf met de erosie van de vergoeding die gekoppeld is aan een procentuele marge en geplafonneerd in functie van de prijs en van de trend naar steeds duurdere verpakkingen.

Er zal dus een dubbele garantie komen bij de instelling van het systeem:

- enerzijds zal het nieuwe systeem globaal gezien niet kunnen leiden tot een vergoeding die lager ligt dan die van het huidige systeem;

- anderzijds kan een procentuele rentabiliteit worden bepaald waaronder de vergoeding niet mag dalen.

Ik stel alles in het werk om het nieuwe systeem vanaf 2008 in werking te laten treden.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Ik dank de staatssecretaris.

De nieuwe regeling erkent inderdaad beter de rol van de apotheker. Ik kan dat alleen maar toejuichen, want ikzelf heb mij daar jaren voor ingezet. De regeling heeft ook enkele nadelen die een aantal apothekers terughoudend maken. Het feit dat hun budget jaarlijks wordt vastgesteld, met eventuele correctiemogelijkheden, betekent ook wel dat ze in een keurslijf terechtkomen, zoals dat ook het geval is voor een aantal andere zorgverleners. Volgens mij is de maatregel eerder een bescherming dan een aantasting. Sommige apothekers denken dat hun inkomens kunnen blijven stijgen zoals dat soms in het verleden het geval was. Een aantal maatregelen inzake geneesmiddelen heeft die evenwel grondig gewijzigd.

Wat de specifieke taken betreft, heb ik het antwoord van de minister niet goed begrepen. Het afleveren van geneesmiddelen op stofnaam zie ik niet onmiddellijk als een specifieke taak die extra zou moeten worden vergoed. Het feit dat de regeling enkel geldt voor terugbetaalbare geneesmiddelen is een serieuze bijsturing van het oorspronkelijke voorstel van de apothekers. De minister zei dat hij zodoende een eventuele meerkost voor de patiënt wil voorkomen. Ik denk dat het eerder te maken heeft met de Europese concurrentie, waardoor het moeilijk is om van de winstmarge over te stappen op een honorarium. Ik zal de minister in dat verband een meer technische uitleg vragen.

Ik heb goed begrepen dat de ziekenfondsen bij het proces betrokken zijn. Ik was zeker geen vragende partij om de artsen mee te laten beslissen. Integendeel, ik vond dat de artsen helemaal niet tussenbeide moeten komen bij het vaststellen van het honorarium van de apothekers, net zomin als apothekers tussenbeide moeten komen bij het vaststellen van het honorarium van de artsen. De artsen dreigden evenwel stokken in de wielen te steken. Daarom is het goed dat de minister informeel tussenbeide is gekomen in die zaak.

De minister zegt dat hij niet van plan is de apothekers verantwoordelijk te stellen voor een stijging van het budget door het honorarium dat aan de apotheker wordt toegekend. Als de regeling enkel geldt voor terugbetaalbare geneesmiddelen, vloeit het honorarium voort uit het voorschrift van de arts. De apotheker heeft daar dus weinig vat op, want hoe meer de artsen voorschrijven, hoe meer honorarium de apotheker krijgt.

Ik ben ervan overtuigd dat een aantal garanties zullen moeten worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat apotheker niet de dupe wordt van de hervorming. Ik hoop dat de minister erin slaagt de regeling vanaf 2008 te laten ingaan.