3-200

3-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (nr. 3-2049)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Na behandeling in Kamer en Senaat werd de wet tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, op 29 december 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet werd een belangrijke stap gezet in de modernisering en humanisering van de wettelijke regeling betreffende levenloos geboren kinderen. Zo wordt meer bepaald de discriminatie tussen gehuwde en ongehuwde vaders weggewerkt.

Ik verwijs in het bijzonder naar artikel 3 dat het tweede lid, 2, van artikel 80bis van het Wetboek aanvult, alsook naar artikel 13. In de wet is niet voorzien in overgangsmaatregelen voor de toepassing van deze artikelen.

Naar aanleiding van de wetswijziging vragen ouders mij geregeld hoe ze hun rechten concreet kunnen laten gelden.

Kan de minister de draagwijdte van artikel 3 toelichten? Wat is de procedure voor de postume erkenning door de ongehuwde vader na deze wetswijziging in het geval van een levenloos geboren kind? Moet de erkenning gebeuren binnen een bepaalde termijn na de geboorte van het levenloos geboren kind?

De wet werd gepubliceerd op 29 december 2006 en is bijgevolg van kracht op 8 januari 2007. Er zijn geen overgangsmaatregelen. Is deze wet van toepassing indien het kind levenloos werd geboren vr 8 januari 2007?

Kan de minister de draagwijdte van artikel 13 nader verklaren?

Wat is de procedure voor de postume erkenning na deze wetswijziging in het geval van een pasgeborene die kort na de geboorte overlijdt?

Is deze wet van toepassing indien het overleden kind werd geboren vr 8 januari, maar binnen het jaar na de geboorte wordt erkend door de ongehuwde vader?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van de minister van Justitie.

Krachtens artikel 373 van de wet van 28 december 2006 wordt de wet van 1 juli 2006 van kracht op 1 juli 2007. In de wet staat geen specifieke overgangsbepaling inzake de levenloos geboren kinderen. De algemene principes moeten dus worden toegepast, namelijk artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek. De wet is onmiddellijk van toepassing, maar heeft geen terugwerkende kracht.

Voor het opstellen van een akte van een levenloos geboren kind bepaalt artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek geen termijn. Het betreft geen geboorteakte en de akte wordt ingeschreven in het overlijdensregister. De akte moet niettemin worden opgesteld om toelating te krijgen voor de begraving van het kind.

Op het ogenblik dat de akte wordt opgesteld, moet de van kracht zijnde wet worden toegepast. Voor de erkenning kan dat pas vanaf 1 juli 2007 ten voordele van een posterieur overleden kind. De nieuwe wet legt een termijn van n jaar op vanaf de datum van de geboorte. De erkenning kan dus gebeuren indien het kind overleden is minder dan n jaar vr 1 juli 2007. Voor de kinderen die vr 1 juli 2006 geboren zijn, zal dat niet mogelijk zijn, want dan zou men de nieuwe wet terugwerkende kracht geven.