3-200

3-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Herdenking van de holocaust

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiële hulp (Stuk 3-1939)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de bescherming tegen onderzoeksmaatregelen naar informatiebronnen van journalisten» (nr. 3-1372)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het dopinggebruik» (nr. 3-1381)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het personeelsbeleid binnen de FOD Financiën» (nr. 3-1376)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de heersende malaise bij de FOD Financiën» (nr. 3-1383)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de internationale conferentie te Oslo over clusterbommen» (nr. 3-1373)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie» (nr. 3-1375)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Kimberleyproces dat door de Europese Commissie wordt voorgezeten» (nr. 3-1377)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het bezoek aan België van mevrouw Consuelo Araújo, minister van Buitenlandse Betrekkingen van Colombia» (nr. 3-1379)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het rapporteren door de regering aan het Parlement over wapenhandel» (nr. 3-1380)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Tindemans aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het personeelsbeleid bij de federale beleidsorganen en de ministeriële secretariaten» (nr. 3-1382)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de bezoldiging van gehandicapte personen» (nr. 3-1374)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de kwaliteit van de dienstverlening van De Post en de informatie aan burgers» (nr. 3-1378)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het gebruik van alleen de officiële Nederlandstalige naam van gemeentes in de stations van de NMBS» (nr. 3-1384)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «het voorstel tot verdere versoepeling van de regeling inzake studentenarbeid» (nr. 3-1367)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 3-1943)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft (Stuk 3-1959)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 3-1943)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft (Stuk 3-1959)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de Eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de steun die België aan Japan verleent in het streven van dat land naar permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad» (nr. 3-2060)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wijziging van de datum van het offerfeest door de Moslimexecutieve» (nr. 3-2043)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen van 1997» (nr. 3-2048)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het thuisslachten van schapen bij het offerfeest» (nr. 3-2046)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de strijd tegen de cannabisplantages in ons land» (nr. 3-2059)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de voorschriftvrije geneesmiddelen» (nr. 3-2052)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «het veiligheidspakket in de auto» (nr. 3-2064)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de toepassing van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind» (nr. 3-2063)

Vraag om uitleg van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de reclame voor het verzekeringsproduct Kids for Life» (nr. 3-2055)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan» (nr. 3-2049)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de dubbele nationaliteit» (nr. 3-2050)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het onderzoek van de universiteit van Cincinnati over het hoge kankerrisico bij brandweerlui» (nr. 3-2061)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de volgende ontmoeting tussen de President van de Russische Federatie en de Belgische overheid» (nr. 3-2062)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de minister van Landsverdediging over «de toename van de militaire aanwezigheid van België in Afghanistan» (nr. 3-2054)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het sociale tarief voor breedbandinternet» (nr. 3-2051)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Humaan Papillomavirus (HPV)» (nr. 3-2047)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de Alzheimertelefoon 0800 15 225 in de drie landstalen» (nr. 3-2065)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Mobiliteit over «de aanschaf van software voor de controle van de digitale tachograaf» (nr. 3-2044)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Werk over «regionale verschillen in de aanpak van langdurig werklozen» (nr. 3-2045)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de rol van de verzekeringsinstellingen bij het erkennen van een staat van invaliditeit» (nr. 3-2058).

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen