Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5408 van mevrouw De Roeck d.d. 9 juni 2006 (N.) :
Obesitas. — Terugbetaalbaarheid van de behandelingen.

Samen met de vergrijzing van onze bevolking wordt overgewicht in de komende decennia een van de grootste gezondheidsproblemen in ons land. Nu reeds weegt in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar 60 % van de mannelijke bevolking en 40 % van de vrouwen in ons land teveel.

Uit alle wetenschappelijke studies hieromtrent blijkt dat deze cijfers enkel in stijgende lijn gaan. We kunnen nu al spreken over een epidemie. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie reeds een Groenboek voor preventie van overgewicht en na de recente hoorzittingen in de Senaat werden de laatste twijfelaars zeker overtuigd : een preventiebeleid tegen overgewicht wordt een bittere noodzaak om vele gezondheidsproblemen zoals suikerziektes, hartaandoeningen en vaatziektes te vermijden of ten minste te beperken !

Ook in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan van de geachte minister is overgewicht hťt ę hot item Ľ. Hij onderstreept daarin de pijnlijke vaststelling dat zwaarlijvigheid ook meer en meer voorkomt bij jongeren.

Het beleid ter voorkoming van overgewicht zal hoe dan ook de komende decennia de agenda van Volksgezondheid mede bepalen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen in verband met de terugbetaling van geneesmiddelen :

1. Wat is de geargumenteerde visie van de geachte minister omtrent de terugbetaling van geneesmiddelen als Orlistat en Sibutramine om welke meerdere deskundigen inzake obesitas verzoeken. Het Belgisch Centrum voor farmacotherapeutische Informatie (BCFI) waarschuwt echter voor de bijwerkingen ervan en voor het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs van de efficiŽntie van deze geneesmiddelen.

2. Welke maatregelen stelt hij in het vooruitzicht om de patiŽnten, die hun overgewicht duurzaam willen aanpakken, in hun inspanningen te belonen ? Kunnen nazorgbehandelingen in de toekomst ook in aanmerking komen voor terugbetaling ?

Centra en diensten die professioneel instaan voor de begeleiding van zwaarlijvigen moeten immers lijdzaam toezien hoe deze patiŽnten na het beŽindigen van de (residentiŽle) begeleiding terugvallen in hun oude gewoontes van foutieve eetgewoontes, foutieve samenstelling van de maaltijden en gebrek aan lichaamsbeweging. Een follow-up van de begeleiding kan enkel als de patiŽnten er zelf om verzoeken. Terugbetaling van deze opvolgingsonderzoeken is evenmin mogelijk. Zwaarlijvigheid hervalt op die manier in een chronische ziekte, die de overheid op termijn financieel zwaar zal belasten.

3. Welke intenties heeft hij inzake de terugbetaalbaarheid van raadplegingen en begeleidingen door diŽtisten ? Een koninklijk besluit van 19 februari 1997 regelt de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diŽtist. Een ziekenfonds heeft besloten voortaan 2 prestaties van de diŽtist onder welbepaalde voorwaarden terug te betalen. Kan de overheid dit initiatief, bij wijze van preventiemaatregel, niet overnemen ?

Antwoord : 1. De firma Roche heeft in december 2002 een aanvraag tot opname van de specialiteit Xenical (Orlistat) gericht aan het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.

Na evaluatie van het dossier door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen heb ik op basis van het definitief voorstel van deze Commissie op 11 juni 2003 een negatieve beslissing genomen.

Rekening houdend met het feit dat enkel de behandeling van obese patiŽnten met een diabetes type II en met een hypercholesterolemie en/of een hypertensie kosteneffectief blijkt te zijn en dat deze resultaten met een zekere voorzichtigheid moeten worden benaderd en rekening houdend met de budgettaire doelstellingen, heb ik het niet opportuun geacht deze specialiteit op te nemen op de lijst van vergoedbare specialiteiten.

Betreffende de terugbetaling voor Sibutramine, is er nooit een aanvraag ingediend tot opname op de lijst. Vooraleer een geneesmiddel in aanmerking kan komen voor opname op de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten moet het farmaceutisch bedrijf, dat het product commercialiseert in BelgiŽ, een aanvraag tot opname op deze lijst ingediend hebben. Dit is tot op heden niet gebeurd.

2. Medische raadplegingen kunnen ook voor patiŽnten die aan obesitas lijden en die bij de behandeling hiervan medische hulp wensen, worden terugbetaald. Daarnaast maakt de algemene reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging ook een tussenkomst van de verzekering mogelijk in heel wat andere behandelingen die voor patiŽnten die aan obesitas lijden aangewezen kunnen zijn. De ziekteverzekering komt ook tussen wanneer de opname van obese patiŽnten in een ziekenhuis nodig is, veelal naar aanleiding van een medisch probleem dat verband houdt met de obesitas waaraan de patiŽnt lijdt. Tijdens zulke ziekenhuisopnamen kunnen er steeds stappen worden gezet om iets aan de obesitas te doen. Ziekenhuizen kunnen daartoe onder meer hun diŽtisten inschakelen die in bepaalde gevallen via de ligdagprijs worden vergoed.

Buiten deze algemene mogelijkheden tot behandeling die de verzekering voor geneeskundige verzorging biedt, komt de verzekering ook tussen in revalidatieprogramma's die zich specifiek richten op obesitas bij kinderen en jongeren en die door enkele gespecialiseerde inrichtingen werden uitgebouwd.

Verder is binnen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg momenteel een studie lopende inzake de optimale behandeling van (morbide) obesitas bij zowel volwassenen als kinderen. In het kader van die studie zullen de doelmatigheid en de risico's van diverse behandelingsmethodes worden geŽvalueerd, wat zou moeten leiden tot de ontwikkeling van evidence-based aanbevelingen. Op basis van de resultaten van deze studie zullen er, indien nodig, maatregelen worden genomen om de behandeling van obesitas verder te verbeteren.

Belangrijker nog dan de behandeling van obesitas is evenwel de preventie van overgewicht en obesitas. Terzake verwijs ik naar mijn Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan.

3. Op dit ogenblik komt de verzekering alleen voor diabetespatiŽnten met een diabetespas tussen in de raadplegingen van en begeleidingen door diŽtisten en dit a rato van twee interventies per jaar en per patiŽnt.

Een eventuele uitbreiding van de tussenkomst van de verzekering in begeleidingen door diŽtisten zou kunnen worden overwogen indien de opportuniteit hiervan naar voren zou komen uit hogerbedoelde studie van het Kenniscentrum.

Zoals eerder reeds werd vermeld kunnen diŽtisten in bepaalde gevallen wel ook nu al via de ligdagprijs van de ziekenhuizen worden vergoed.