Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5556 van de heer Brotcorne d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Millenniumdoelstellingen en waarborg eerbiediging rechten van het kind. — Aandacht voor de onderwijskwaliteit.

De tweede en de derde Millenniumdoelstelling voor de ontwikkeling hebben betrekking op het onderwijs :

Volgens de tweede doelstelling zal elk kind in de wereld, meisje of jongen, in 2015 naar school gaan. Alle kinderen zullen dus kunnen lezen en schrijven. Dat hebben BelgiŽ en 188 andere landen op de VN-Millenniumtop in 2000 althans beloofd.

Ondanks dat engagement gaan 120 miljoen kinderen — onder wie 60 % meisjes — nog altijd niet naar school. In het huidige tempo dreigen 28 landen, hoofdzakelijk in Subsaharaans Afrika, waar een kwart van de wereldbevolking woont, tegen 2015 die millenniumdoelstelling niet te halen.

Als het proces om die millenniumdoelstellingen te realiseren niet wordt versneld, zullen in 2015 slechts 35 miljoen meer kinderen toegang hebben tot het lager onderwijs, en niet de verhoopte 120 miljoen kinderen.

De derde millenniumdoelstelling beoogde het wegwerken van de genderongelijkheid in het lager en secundair onderwijs tegen 2005. Die doelstelling werd niet bereikt. Het verwondert ons dat er vorig jaar, tijdens de Millennium+5-Top van de Verenigde Naties geen enkel bijkomend engagement werd aangegaan om daarin alsnog te slagen.

Het universeel lager onderwijs is dus nog niet voor morgen.

Dat is echter nog niet alles : miljoenen kinderen die nu naar school gaan, leren er bijzonder weinig omdat het onderwijs dat ze krijgen van zeer lage kwaliteit is. De internationale politieke wereld schenkt weinig aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs.

De VZW Plan BelgiŽ heeft in die context een campagne gelanceerd ten gunste van het recht van elk kind op kwaliteitsonderwijs.

Krachtens de wet van 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking moeten de autoriteiten dit jaar een nieuwe strategische nota voor de acties op het gebied van onderwijs opstellen.

Moet er geen gebruik worden gemaakt van de gelegenheid die de regering wordt geboden om in de nieuwe strategische nota de aandacht te vestigen op het belang van de onderwijskwaliteit ?

Antwoord : De Belgische samenwerkingsstrategie op het gebied van onderwijs is ingegeven door de internationale prioriteiten zoals vervat in de Millenniumverklaring en door de beginselen van de verklaring van Parijs inzake het afstemmen, het harmoniseren en de doeltreffendheid van de hulp.

Overeenkomstig de toelichting die we de vertegenwoordigers van Plan International op vrijdag 5 mei 2006 in onze bureaus verstrekten, steunt de Belgische samenwerking de nationale onderwijsprogramma's van de partnerlanden. De Belgische samenwerking hecht bijzonder veel belang aan de kwaliteit van de politieke dialoog. Wanneer het nationale onderwijsprogramma niet is afgerond, verleent de Belgische samenwerking haar steun bij voorkeur aan projecten die een betere kwaliteit van onderwijs beogen (uitdelen van schoolboeken, opleiden van leerkrachten, enz.).

Het spreekt voor zich dat de strategienota Rechten van het kind dit vraagstuk dan ook zal behandelen. Ook is het zo dat Plan International werd uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroep die zich buigt over de onderwijsaspecten van voornoemde nota.