Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-4406 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.2. Wat is het voltijdse equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze statutaire of contractuele personeelsleden ?

Antwoord : Aangaande mijn beleidscel/secretariaat

1.1. Rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling binnen mijn diensten, valt de opvolging van het gelijkekansenbeleid onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat.

1.2. Een inhoudelijke medewerker is, los van andere taken, specifiek belast met de opvolging van deze dossiers.

1.3. De inhoudelijke medewerker is titularis van niveau 1.

2. Verder heb ik de eer het geachte lid te melden dat binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een « cel diversiteit » opgericht werd die zich niet alleen bezighoudt met het gelijkekansenbeleid man/vrouw, maar ook met de bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap en de integratie van personen met een vreemde afkomst. Deze cel maakt deel uit van het interdepartementale netwerk « diversiteit », dat in de schoot van de FOD P&O opgericht werd.

Deze cel bestaat uit vier personen. Naast hun taak bij de cel diversiteit zijn ze op hun eigen dienst ook nog bevoegd voor hun specifieke taken. Het is dan ook niet mogelijk om exact uit te maken hoeveel tijd zij exclusief besteden aan de opvolging van het gelijkekansenbeleid man/vrouw.

Ziehier de huidige samenstelling van de cel diversiteit :

— een adviseur (vastbenoemd), hoofd van de dienst Welfare, bevoegd voor preventie, sociaal beleid, kinderdagverblijf, werksfeer, gelijkekansenbeleid, geneeskundig centrum & infirmerie en restaurant;

— een attaché (vastbenoemd), bevoegd voor personeelsbeleid;

— een attaché (vastbenoemd), bevoegd voor selectie, aanwerving en mobiliteit;

— een sociaal assistente (contractueel), bevoegd voor sociaal beleid.