Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-4364 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De paritaire democratie die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid en dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de federale overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid staan (stand van zaken in december 2005) :

1. In globo;

2. Per niveau;

2.1. Niveau A;

2.2. Niveau B;

2.3. Niveau C;

2.4. Niveau D.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op zijn vraag nr. 3-4362 dat door de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld werd aan de Senaat (Vragen en Antwoorden nr. 3-63, blz. 6051).