3-195

3-195

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de maatregelen betreffende de verzorging van chronische wonden» (nr. 3-2013)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - In zijn antwoord op mijn eerdere vraag over de maatregelen betreffende de verzorging van chronische wonden (nr. 3-1840) stelde de minister dat de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen het ontwerp van KB, dat een forfait invoert, reeds had goedgekeurd, maar dat er in het Verzekeringscomité technische problemen werden gesignaleerd waarvoor in de Overeenkomstencommissie naar oplossingen zou worden gezocht. Daarna zou het ontwerp opnieuw aan het Verzekeringscomité worden voorgelegd.

Ondertussen blijkt er voor de praktische problemen een oplossing gevonden te zijn. In tegenstelling tot wat de minister antwoordde, zou het dossier echter opnieuw aan alle RIZIV-instanties (Technische Raad, Budgetcontrolecommissie, Overeenkomstencommissie en Verzekeringscomité) moeten worden voorgelegd voordat het ontwerp-KB voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Dat betekent dat er nog heel wat tijd zal verlopen voor het KB zal kunnen worden gepubliceerd. Vele artsen en patiënten denken echter dat de regeling op 1 januari 2007 ingaat. Nochtans was het de bedoeling het forfait vanaf 1 januari 2007 in te voeren, aangezien de minister ook aankondigde dat het supplement ten laste van de rechthebbende vanaf 1 januari 2007 in aanmerking zal komen voor de maximumfactuur.

Is de minister op de hoogte van de vertraging? Zijn de aanpassingen aan het KB zo fundamenteel dat ze opnieuw aan alle RIZIV-organen moeten worden voorgelegd? Welke timing voorziet de minister om het KB gepubliceerd te krijgen? Wat betekent de vertraging van het KB voor de opname in de MAF? Hoe zullen zorgverstrekkers en patiënten worden geďnformeerd?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de heer Rudy Demotte.

Het aangepaste voorstel voor het nieuwe vergoedingssysteem voor actieve verbandmiddelen moet inderdaad opnieuw aan de verschillende adviesorganen van het RIZIV worden voorgelegd.

Het voorstel om de registratie mogelijk te maken, is complex. Kort samengevat komt het er op neer dat de actieve verbandmiddelen van de positieve lijst vergoed worden in categorie A met een vergoedingsbasis van 0,25 euro. De gegevens over de afgeleverde actieve verbandmiddelen worden door de tariferingsdiensten via Farmanet overgemaakt aan de verzekeringsinstellingen. Die gaan dan na welke rechthebbenden in aanmerking komen voor de maximale tegemoetkoming van 20 euro per maand en betalen deze driemaandelijks uit.

Omwille van de fundamentele verschillen tussen het nieuwe en het oorspronkelijke voorstel van de Technische Raad voor Diagnostische middelen en Verzorging adviseert de directie Juridische Zaken en Toegankelijkheid van het RIZIV de volledige adviesprocedure opnieuw te doorlopen. Omwille van de rechtszekerheid van de rechthebbenden heb ik beslist dat advies te volgen.

Ik zal bij de inspecteur van Financiën en de minister van Begroting aandringen op een snelle afhandeling van het dossier. De Raad van State zal worden gevraagd om binnen de dertig dagen een advies uit te brengen. Aangezien enkel de vergoedbare verstrekkingen in de MAF worden opgenomen, zal het systeem pas in werking treden als de MAF van start gaat.

Het komt de verzekeringsinstellingen toe hun leden te informeren over de wijzigingen aan het systeem van terugbetaling, net zoals de beroepsorganisaties van de zorgverstrekkers hun leden moeten informeren over wijzigingen aan de bestaande reglementering.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het antwoord verwondert me omdat de minister in zijn antwoord op een vorige vraag had gezegd dat er enkel nog een technisch probleem was. Nu verklaart hij dat er een fundamenteel verschil is tussen het aangepaste ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van koninklijk besluit dat aan de verschillende overlegorganen is voorgelegd. Hierdoor moet heel de procedure worden overgedaan. Ik zie die fundamentele verschillen niet. De minister wijst alleen op het belang van de rechtszekerheid. Gevolg is dat het wellicht nog lang zal duren voordat de wondverbanden in de MAF worden opgenomen, hoewel het dossier al tien jaar aansleept. Ik betreur dat.