Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5318 van mevrouw de Bethune d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. — Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht bij wet van 16 december 2002. Conform artikel 4,  1, 4, van die wet is het IGVM bevoegd om ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen en dit telkenmale voor de jaren 2004 en 2005 :

1. Kunt u een overzicht geven van de subsidies en onderzoeken die werden gedaan met vermelding van de naam van de organisatie, het bedrag, het thema en het project ?

2. Kunt u de opsplitsing maken per taalrol Nederlands/Frans van het aantal organisaties die een subsidie kregen en tevens vermelden voor welk bedrag ?

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat haar door de minister van Gelijke Kansen zal worden meegedeeld.