Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-5370 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor Taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5359 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat ik het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht zes keer heb ingewonnen. De adviezen werden ingewonnen over :

— twee verlengingen van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten;

— drie ontwerpen van koninklijke besluiten tot vaststelling van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en

— het bepalen van de taal van het genoten onderwijs voor de werving van personeelsleden van de niveaus 3 en 4 (D). Tot op heden heeft de VCT hieromtrent nog geen advies gegeven.

2. De vijf adviezen waren gunstig en bevatten, desgevallend, suggesties voor technische verbeteringen.

3. Alle adviezen werden eenparig uitgebracht, behalve één waar twee leden van de Nederlandse afdeling zich onthielden.

4. Alle ontwerpen van besluiten werden aangepast aan de geformuleerde suggesties.