Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-5320 van mevrouw de Bethune d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. — Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5314 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-5313 dat door de minister van Gelijke Kansen meegedeeld werd aan de Senaat (Vragen en Antwoorden nr. 3-69, blz. 7009).