3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over ęde uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheidĽ (nr. 3-1874)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Senaat keurde op 17 februari 2005 de resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid goed. Deze resolutie geeft de opdracht aan de Belgische regering om een nationaal actieplan op te stellen over de uitvoering door BelgiŽ van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.

De resolutie wil de rol van vrouwen versterken bij conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw. Dit is niet alleen belangrijk vanuit een democratisch principe, maar evenzeer omdat de vredesoperaties meer aandacht moeten hebben voor de wensen en noden van vrouwen. Ons land heeft nog steeds geen actieplan opgesteld. Een van de speerpunten uit de aanbevelingen is ijveren voor een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen in vredesonderhandelingen en vredesmissies.

Deze vraag bouwt verder op vraag 3-1089 en wil toetsen welke stappen ondertussen werden ondernomen.

Is de minister betrokken bij het opstellen van een nationaal actieplan over de uitvoering door BelgiŽ van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad? Is er reeds overleg geweest met andere departementen?

Hoeveel vrouwen maken deel uit van de huidige Belgische vredesmissies?

Beschikt de minister over een gelijkekansenplan in het leger, over vijf jaar. Wat werd concreet gedaan ter bevordering van het genderevenwicht in 2006?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Defensie werd gevraagd advies uit te brengen aangaande de `Checklist to ensure gender mainstreaming and the implementation of UNSCR 1325 in the planning and conduct of ESDP operations' van de Europese Unie en maakt deel uit van het netwerk diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie waarin alle federale overheidsdiensten vertegenwoordigd zijn. Defensie neemt sinds dit jaar tevens deel aan het netwerk Toolkit Mainstreaming voor de federale overheid, geleid door het Instituut voor de Gelijkheid van rouwen en Mannen. Daarenboven werd er tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Committee for Women in NATO Forces gewerkt aan een gender policy op basis van bovengenoemde resolutie waarin de inzet van vrouwen in buitenlandse opdrachten aan bod komt.

Op dit ogenblik nemen er 55 vrouwen deel aan een opdracht in het buitenland. Dat is 3,9% van het totale aantal militairen in opdracht in het buitenland.

In 2006 ligt de nadruk op het integreren van diversiteit in de vorming. Zo werd in elke sessie basisopleiding van elke personeelscategorie een voorstelling van het diversiteitstheater opgenomen waarin het aspect gender ruim wordt belicht. Daarnaast werd een themadag rond diversiteit en leadership georganiseerd tijdens de voortgezette vorming van onze hoofdofficieren. Eind dit jaar zal het werk van de diversiteitstrainers in onze eenheden worden geŽvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De beste initiatieven komen in aanmerking voor de `Diversity Best Practice Award' van Defensie. De inspanningen om bij de rekrutering meer vrouwen aan te spreken worden onverminderd voortgezet.