3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid» (nr. 3-1876)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). -. De Senaat stemde op 17 februari 2005 de resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid. Deze resolutie geeft de opdracht aan de Belgische regering om een nationaal actieplan op te stellen over de uitvoering door België van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.

Ik stelde daarover vorig jaar een vraag aan alle betrokken departementen en elke minister was bereid om deel te nemen aan een interdepartementale werkgroep om een actieplan op te stellen. Er moet natuurlijk wel iemand het initiatief nemen. Tot op vandaag is er voor zover ik weet nog steeds geen nationaal actieplan over de uitvoering van resolutie 1325. De vraag is of minister van Buitenlandse zaken De Gucht het initiatief heeft genomen om de verschillende thematische initiatieven in een coherent plan, dat past in een coherent algemeen Noord-Zuidbeleid, te gieten.

De minister beklemtoont wel steeds dat ons land heel actief is geweest in het raam van de hervorming van de VN en in het bijzonder in het debat over de Peacebuilding Commission. Op 17 oktober jongstleden werd België verkozen tot niet- permanent lid van de Veiligheidsraad voor de periode 2007-2008.

In de OVSE werd een beslissingsvoorstel ingediend over de rol van vrouwen bij conflictpreventie, crisismanagement en postconflictrehabilitatie conform het OVSE-actieplan van 2004 inzake gendergelijkheid en ter implementatie van resolutie 1325 in een OVSE-context.

De vraag is in welke mate België het voortouw kan nemen om eindelijk vorm te geven aan een eigen nationaal actieplan in uitvoering van resolutie 1325? Het is belangrijk dat België, als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, op tal van punten die het voorwerp uitmaken van een aanbeveling van de Veiligheidsraad, een voorbeeldrol opneemt.

Wat heeft de minister gedaan om zowel nationaal als internationaal een voortrekkersrol te spelen bij de uitvoering van resolutie 1325?

Hoever staat het met het opstellen van een globaal nationaal plan over de manier waarop België gevolg zal geven aan de uitvoering van resolutie 1325?

Is er reeds een overleg geweest met de bevoegde departementen?

Plant de minister acties te ondernemen terzake tijdens het Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad?

Hoe heeft de minister als voorzitter van de OVSE gewaakt over de correcte en volledige uitvoering van dit voorstel conform het OVSE-actieplan inzake gendergelijkheid?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister De Gucht.

Ik feliciteer mevrouw de Bethune voor haar volgehouden aandacht voor dit belangrijke thema. Zoals zij weet gelooft België sterk in resolutie 1325 van de Veiligheidsraad omdat deze de nadruk legt op de constructieve rol die vrouwen, gezien hun belangrijke socio-economische plaats in vele conflictgebieden, kunnen spelen bij het voorkomen en oplossen van conflicten. België is en blijft op dat terrein erg actief.

België heeft in het raam van de VN-hervorming de genderdimensie laten opnemen in de nieuwe PBC, de Peacebuilding Commission, het nieuw op te richten orgaan voor vredesconsolidatie. In de tekst die het mandaat van de PBC vastlegt, wordt de rol van vrouwen inzake vrede en veiligheid in volgende bewoordingen bevestigd: `... Le rôle important des femmes en matière de prévention et résolution des conflits, en soulignant l'importance de leur participation égale et leur pleine contribution à tous les efforts visant à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité, et la nécessité d'augmenter leur rôle dans le processus de décision relatif à la prévention et la résolution des conflits.'

België volgt de werkzaamheden van de PBC van dichtbij op.

(Voorzitter: de heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter.)

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Voor de OVSE-delegatie en de parlementaire assemblee heeft de Belgische Senaat drie leden aangewezen, waaronder twee vrouwen.