3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over ęde uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheidĽ (nr. 3-1877)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Senaat keurde op 17 februari 2005 de resolutie goed over vrouwen, vrede en veiligheid. Deze resolutie vraagt de Belgische regering om een nationaal actieplan op te stellen voor de uitvoering door BelgiŽ van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.

Deze resolutie wil de rol van vrouwen versterken bij conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw. Dit is niet alleen belangrijk vanuit een democratisch principe, maar evenzeer omdat de vredesoperaties meer aandacht moeten hebben voor de wensen en noden van vrouwen. Ons land heeft nog steeds geen actieplan opgesteld.

Deze vraag bouwt verder op vraag 3-1088 en wil toetsen welke stappen de minister intussen heeft ondernomen. Ik verneem dat de kwestie deze week op de agenda van de Veiligheidsraad stond en dat de deelnemende landen een gedachtewisseling erover hebben gehouden. Er heeft ook een seminarie over deze problematiek plaatsgevonden, waar er meermaals op werd aangedrongen dat de lidstaten een dergelijk actieplan implementeren.

Hoever staat het met het opstellen van een globaal nationaal plan over de manier waarop BelgiŽ gevolg zal geven aan de uitvoering van resolutie 1325? Is er reeds overleg geweest met de bevoegde departementen?

Inzake internationale politiŽle samenwerking is mijn vraag of er thans dergelijke internationale samenwerkingsprojecten lopen? Wat is de man/vrouwverhouding in dezen?

Inzake de vorming die door BelgiŽ aangeboden wordt aan politieofficieren uit derdewereldlanden of conflictlanden wil ik graag vernemen welke vormingsprojecten er lopen en wat hier de man/vrouwverhouding is.

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Op dit ogenblik wordt er een globaal actieplan ter uitvoering van de resolutie 1325 uitgebouwd. In het raam van een protocol met de Groupement d'hommes et de femmes pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles fťminines (GAMS) worden er thans aan de personeelsleden van de geÔntegreerde politie voortgezette opleidingen aangeboden om hen te sensibiliseren voor de problematiek van genitale verminking bij vrouwen. Dit is voornamelijk van belang voor politieambtenaren die rechtstreeks betrokken zijn bij onderzoeken naar illegale immigratie en mensenhandel.

Ook tijdens de basisopleidingen van politieambtenaren wordt er een sensibilisatie in die zin voorzien. Zo worden de aspirant-officieren geÔnformeerd omtrent de prostitutieproblematiek bij Afrikaanse vrouwen. Inzake culturele diversiteit en de integratie van personeelsleden van Afrikaanse herkomst heeft een expertwerkgroep in juni 2005 onder meer de Algemene Directie Personeel van de federale politie bezocht. Die werkgroep erkende dat BelgiŽ op dit vlak belangrijke inspanningen levert.

Thans nemen zestien personeelsleden van de geÔntegreerde politie deel aan internationale samenwerkingsprojecten in verband met vrouwen, vrede en veiligheid. Onder die personeelsleden is er ook een vrouw, die op dit ogenblik wordt ingezet in Soedan en daar in het bijzonder belast is met de ontwikkeling van community policing.

In BelgiŽ lopen er op dit ogenblik geen vormingsprojecten voor politieofficieren uit derdewereldlanden of conflictlanden inzake het onderwerp vrouwen, vrede en veiligheid.