3-183

3-183

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 OKTOBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de maatregelen betreffende de verzorging van chronische wonden» (nr. 3-1840)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het aantal patiënten met chronische wonden neemt toe door de veroudering van de bevolking en de prevalentie van chronische ziektes.

Dankzij moderne wondverbanden kunnen die chronische wonden toch worden behandeld zodat de complicaties tot een minimum worden herleid en in veel gevallen ook de levenskwaliteit verbetert en functieverlies en ziekteverlof kan worden verminderd.

De verbanden kunnen vaak meerdere dagen op de wonde blijven zodat ook de verzorgingskosten lager zijn. Op die manier zijn aan het gebruik hiervan ook economische voordelen verbonden.

De terugbetaling van die verbanden heeft evenwel die evolutie op het terrein niet gevolgd. Naar aanleiding van een informatiecampagne voor parlementsleden werd de minister hierover al ondervraagd. Hij stelde toen dat een koninklijk besluit in voorbereiding was om een forfait van 20 euro per maand in te voeren. Om te weten of de kosten van wondverband in de MAF, de maximumfactuur, worden opgenomen, moest de begrotingsbespreking worden afgewacht, aangezien de meerkost op ongeveer 1 miljoen euro werd geschat. We zijn inmiddels enkele maanden verder en ik heb begrepen dat het ontwerp van koninklijk besluit ergens geblokkeerd is.

Werd het ontwerp van koninklijk besluit dat de minister aankondigde door de RIZIV-organen goedgekeurd? Zo neen, waarom niet?

In welke procedure voorziet het besluit voor de toekenning van het forfait? Geldt het forfait zowel ambulant als voor patiënten in een ziekenhuis?

Is in de begroting ruimte gevonden om de kosten van de remgelden voor wondverband in de maximumfactuur op te nemen?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister.

De Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen heeft het betrokken ontwerp van koninklijk besluit reeds goedgekeurd. Het wordt momenteel besproken door het Verzekeringscomité, dat enkele technische problemen signaleerde.

De Overeenkomstencommissie `apothekers-verzekeringsinstellingen' zal op zijn vergadering van 27 oktober 2006 een oplossing voor die problemen proberen te vinden. Hierna zal het ontwerp opnieuw voor advies aan het Verzekeringscomité worden voorgelegd.

L'intervention est accordée par le médecin conseil de la mutualité du bénéficiaire après une demande du médecin traitant. Cette demande se fait sur un formulaire standardisé. L'intervention n'est accordée qu'aux bénéficiaires qui souffrent de plaies qui ne sont pas guéries après un traitement de trente jours.

L'intervention maximale est accordée aux patients ambulatoires en officine publique et aux patients ambulatoires en hôpital. Ces deux groupes de patients constituent environ 90 à 95 pour-cent du nombre total des patients qui utilisent des pansements actifs.

L'intervention maximale n'est pas prévue pour des bénéficiaires hospitalisés puisque le coût des pansements actifs est pris en charge par le budget de l'hôpital.

Het supplement ten laste van de rechthebbende zal vanaf 1 januari 2007 in aanmerking komen voor de maximumfactuur. Dat maakt deel uit van de maatregelen ten voordele van chronisch zieken. Er zal 759.000 euro voor de uitvoering van de maatregel worden vrijgemaakt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Hopelijk kunnen de technische problemen op 27 oktober worden opgelost. Blijkbaar gaat het om de vraag of bepaalde wondverbanden via Farmanet kunnen worden verdeeld.

Het verheugt me dat vanaf 1 januari 2007 een deel van de kosten via de MAF zal worden terugbetaald. Het budget van 759.000 euro lijkt me echter nogal laag.