Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-4390 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De paritaire democratie die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel (stand van zaken in december 2005) :

1.1. In globo

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

1.2.2.2. Op het niveau 2+

1.2.2.3. Op het niveau 3

1.2.3. Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs.

2. Waren er in de loop van 2005 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of aan vrouwen of mannen een contract aangeboden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers binnen het Secretariaat en Beleidscel van de minister van Mobiliteit in december 2005 :

1.1. In globo

Verhouding mannen/vrouwen : 14 mannen (39 %) en 22 vrouwen (61 %).

1.2. Per niveau

1.2.1. Niveau 1 : 6 mannen (46 %) en 7 vrouwen (54 %).

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2+ : 0 mannen (0 %) en 4 vrouwen (100 %).

1.2.2.2. Op het niveau 2 : 1 man (9 %) en 10 vrouwen (91 %).

1.2.2.3. Op het niveau 3 : 5 mannen (83 %) en 1 vrouw (17 %).

1.2.3 Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs : 2 mannen.

2. Ja.

2.1. Op elk niveau waren er in de loop van 2005 aanwervingen.

2.2. Er werden vrouwelijke medewerkers aangeworven in de niveaus 1, 2+, 2 en 3. Er werden mannelijke medewerkers aangeworven in de niveaus 1 en 3.