Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4941 van mevrouw de Bethune d.d. 20 april 2006 (N.) :
Commissie voor de rechten van de mens.

In het regeerakkoord van juli 2003 kondigt de regering de oprichting aan van een Commissie voor de Rechten van de Mens. Ik stelde hier al een vraag om uitleg nr. 3-883 over (Handelingen, nr. 3-116, blz. 41). De geachte minister stelde in zijn antwoord dat men op dat ogenblik bezig was met een reflectieperiode over de structuur en de taken van de commissie. Tegen eind 2005 zou de commissie worden opgestart. Vandaag is die er nog altijd niet.

De installatie van  nationale instituten voor de promotie en bescherming van de mensenrechten  wordt aanbevolen door de Verenigde Naties. In 1993 al nam de algemene Vergadering van de VN resolutie 48/134 aan met deze eis. In 1946 en 1960 heeft de ECOSOC-raad van de VN hiervoor al de eerste oproepen gedaan en in 1978 de VN-commissie voor de mensenrechten. De Raad van Europa deed ook aanbevelingen in deze zin. Vanzelfsprekend zijn ook mensenrechtenorganisaties voorstanders. Meerdere landen in Europa hebben hiertoe al het engagement genomen zoals Duitsland.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Waarom werd de commissie nog steeds niet opgestart en wat is de timing ?

2. Welk statuut zal de Commissie hebben ? Zal het onafhankelijk en pluralistisch karakter van de commissie worden gewaarborgd ?

3. Wat zal de precieze opdracht van deze Commissie voor de Rechten van de Mens zijn ?

4. Hoe zal de Commissie worden samengesteld ?

5. Zal het federaal parlement betrokken worden bij de werking van de Commissie ?

6. Welke minister zal de voogdij hebben over de Commissie ?

7. Is er voor 2006 een budgettaire en administratieve ondersteuning voorzien van de Commissie weergegeven in de begroting van 2006 ?

Antwoord : De werkzaamheden betreffende de oprichting van een Commissie voor de rechten van de mens vinden plaats in een ad hoc werkgroep onder de leiding van het kabinet van de eerste minister, met de actieve deelname van de andere bevoegde departementen waaronder Buitenlandse Zaken en Justitie. Het gaat om een complexe problematiek, zowel op inhoudelijk als op institutioneel vlak.

Bij de aanstelling van een dergelijke Commissie moet tegelijkertijd rekening worden gehouden met de interne institutionele omgeving en de internationale criteria vereist voor de oprichting van een mechanisme dat, met andere bestaande nationale instellingen, zal opgeroepen worden om mee te werken op internationaal vlak aan de promotie en bescherming van de mensenrechten.

Daarom dient het voorbereidende werk verder uitgediept te worden, en verder advies ingewonnen worden over mogelijke pistes voor de oprichting van deze Commissie.

Rekening houdend met de gedeelde bevoegdheden in deze materie kan ik op dit ogenblik geen definitief antwoord geven op de vragen die door het geachte lid zijn gesteld.