3-181

3-181

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 OKTOBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam de heer Hugo Schiltz, minister van Staat

In memoriam de heer Herman Nys, eresecretaris-generaal van de Senaat

Overlijden van oud-senatoren

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de hulp aan Libanon» (nr. 3-1227)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de moord op de journaliste Anna Politkovskaja» (nr. 3-1228)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja» (nr. 3-1234)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ethische comités die zijn verbonden aan huisartsenverenigingen» (nr. 3-1230)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de blauwtongepidemie» (nr. 3-1231)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de publieke verklaringen en polemiek die is ontstaan naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 28 september 2006 dat de Belgische Staat veroordeelt wegens een inbreuk op het EVRM» (nr. 3-1232)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de sanctionering van een aantal burgemeesters uit de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen» (nr. 3-1233)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het verminderde tarief van de gas- en elektriciteitsmaatschappijen voor personen met een handicap» (nr. 3-1226)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de bijzondere opsporingsmethoden van de inlichtingendiensten» (nr. 3-1229)

Vraag om uitleg van de heer Staf Nimmegeers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de inschrijving van en de nationaliteitstoekenning voor Kosovaren die wettelijk in ons land verblijven» (nr. 3-1813)

Vraag om uitleg van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vertegenwoordiging van de generiekegeneesmiddelenindustrie in de officiële overlegplatforms» (nr. 3-1814)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de ongezondheid van de vleugels A en B in het huis van bewaring van Vorst» (nr. 3-1805)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de vertraging bij de werken om bezoeken zonder bewaking mogelijk te maken in het huis van bewaring van Vorst» (nr. 3-1806)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de erfloze nalatenschappen in het gerechtelijk arrondissement Brussel» (nr. 3-1800)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vernietiging door de Raad van State van de omzendbrieven van de Brusselse regeringen in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord en de agendering van deze beslissing op het Overlegcomité» (nr. 3-1815)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de oorlog die door Israël wordt gevoerd in Libanon» (nr. 3-1801)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de positie van de Europese Unie binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)» (nr. 3-1807)

Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de opening van een archieffonds inzake de slachtoffers van het nazisme» (nr. 3-1812)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de rol van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties in Darfur» (nr. 3-1818)

Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Landsverdediging over «het gelijkekansenbeleid binnen de Belgische Landmacht» (nr. 3-1804)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reconversie van de rust- en verzorgingstehuizen» (nr. 3-1803)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het afstaan van organen» (nr. 3-1808)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oprichting van een sanitair fonds voor houders van schapen en geiten» (nr. 3-1809)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gezondheidseffecten van de elektromagnetische golven van gsm-antennes» (nr. 3-1817)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de uitvoering van de wet eenheid van loopbaan» (nr. 3-1810)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Mobiliteit over «de uitreiking van transitplaten tijdens het weekend» (nr. 3-1821)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de prestaties van België op milieugebied» (nr. 3-1811)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Werk over «de opening van de grenzen voor de werknemers uit acht nieuwe lidstaten van de Europese Unie» (nr. 3-1816)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Werk over «het uitblijven van het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden» (nr. 3-1819)

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Werk over «de aanpak en begeleiding van alcoholgebruik op het werk» (nr. 3-1820)

Berichten van verhindering

Bijlage

Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)
Uitslag van de geheime stemming
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Kansspelcommissie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Raad voor de Mededinging
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking
Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle
In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel
Europees Parlement