Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4421 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister of staatssecretaris, maar ook voor alle departementen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2006 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2006, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : 1. In het managementsplan dat de FOD Justitie bij monde van de voorzitter van het Directiecomité heeft voorgesteld, wordt strategisch belang gehecht aan het uitwerken van een heus diversiteitsbeleid voor het beheer van de human resources van de FOD Justitie. Ook in het verleden werd hieraan reeds aandacht besteed. In een dergelijk diversiteitsbeleid staan gelijke kansen en uitbanning van alle vormen van discriminatie centraal. Iedereen, ongeacht zijn of haar persoonlijke kenmerken, moet met andere woorden dezelfde kans krijgen om deel te nemen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de FOD Justitie.

Eind 2005 werden twee verantwoordelijken positieve acties aangesteld. Zij werken rond drie aspecten van diversiteit :

— bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen;

— deelname aan het openbaar ambt van personen met een handicap;

— integratie van allochtonen in de FOD Justitie.

De strategische doelstellingen voor het jaar 2006 worden in de eerste plaats gedomineerd door het invullen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het koninklijk besluit van 27 februari 2006 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.

In concreto impliceert dit :

— het creëren van een interne begeleidingscommissie die de positieve actieambtenaren ondersteunt in hun functie;

— het opstellen van een analytisch rapport met cijfergegevens over de status praesens betreffende het personeelsbestand van de FOD Justitie. In dit rapport zal onder andere bijzondere aanacht geschonken worden aan gender-gebonden cijfermateriaal;

— op basis van de analyse van de cijfergegevens in het analytisch rapport zullen aangepaste maatregeien worden opgenomen in een actieplan dat door de verantwoordelijken positieve acties wordt opgesteld in overleg met de interne begeleidingscommissie.

Naast de invulling van de wettelijke verplichtingen zijn er eveneens de concrete en specifieke acties op het terrein. Voor 2006 zijn onder andere een aantal theatervoorstellingen gepland die handelen rond het thema diversiteit. Doel van deze voorstellingen is de medewerkers van de FOD Justitie te sensibiliseren voor de thematiek van gelijke kansen en diversiteit. Daarnaast startte er binnen het directoraat generaal Uitvoering van straffen & maatregelen twee pilootprojecten met betrekking tot het uitwerken van een gedegen diversiteit beleid. Zowel in de gevangenis van Antwerpen als de centrale gevangenis te Leuven wordt in dit kader samengewerkt met respectievelijk de diensten van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

2. Voor het jaar 2006 werden geen specifieke werkingsmiddelen voorzien in het kader van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid binnen de FOD Justitie. Dit wil echter niet zeggen dat er geen acties ondernomen werden : voor de positieve acties die in het jaar 2006 werden gestart binnen de FOD Justitie, worden de nodige gelden vrijgemaakt en werd per actie afgewogen onder welke post de betaling ervan werd geboekt.