Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2036 van Sabine de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Zittingsperiode 2003-2007 — Beleidsdoelstellingen.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik van u vernomen welke uw beleidsdoelstellingen zijn inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor de huidige zittingsperiode.

Antwoord : De heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

a) Wat de concrete acties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreft, is het zo dat de algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid — Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid — van mijn departement, in de toekomst voornamelijk een coördinerende rol zal spelen.

Het hoofdthema heeft betrekking op het geweld jegens vrouwen.

Voor de huidige legislatuur, worden de volgende 4 acties in het vooruitzicht gesteld :

Actie 1 : Vorming.

Het is de bedoeling om personen (zowel professionelen als vrijwilligers), die tijdens hun activiteiten in aanraking komen met partnergeweld, op te leiden en hen de drijfveren van partnergeweld te leren kennen en hen te leren hoe ze er in hun specifieke job kunnen op reageren.

Actie 2 : Sensibiliseren.

Personen of groepen worden via directe informatie bewust gemaakt van de problematiek van het partnergeweld.

Dit gebeurt zo bijvoorbeeld op het niveau van de provincies, bij de politiediensten en bij de parketten.

Actie 3 : Bescherming en opvang.

Dit impliceert het nemen van maatregelen voor de bescherming, de opvang en de begeleiding van het slachtoffer alsook de verbetering van de juridische pqsitie van het slachtoffer.

De bedoeling is hier om een 24/24 uur permanentie te voorzien.

Actie 4 : Preventie.

Dit houdt alle maatregelen in, die doelbewust en systematisch anticiperen op het elimineren van de factoren die partnergeweld mogelijk maken en alle maatregelen die genomen worden om het gedrag en de houding betreffende partnergeweld te beïnvloeden.

b) Verder kan nog worden meegedeeld dat binnen het managementplan van de voorzitster van het directiecomité van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, duidelijk gestipuleerd werd dat binnen het beleid van human resources aandacht besteed moet worden aan diversiteit en het toekennen van gelijke kansen.

Het diversiteitsbeleid wil de gelijkheid van kansen in de toegang tot functies bevorderen op alle niveaus van de FOD Binnenlandse Zaken.

Dit beleid vertrekt van de analyse van de huidige situatie en beoogt de ontwikkeling van adequate actiepunten.

Wat mijn ministerieel departement betreft, wordt er momenteel gewerkt aan de, redactie van een diversiteitsplan, dat specifiek van toepassing is op de FOD Binnenlandse Zaken.

Terzake, kan het geachte lid worden meegedeeld dat het ministeriële departement van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, van dichtbij de diversiteitsplannen van elke federale overheidsdienst, dus ook van de FOD Binnenlandse Zaken, opvolgt.

Binnen het globale kader van het diversiteitsproject is er een diversiteitsverantwoordelijke aangesteld binnen de « Cel Organisatieontwikkeling » van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Binnenlandse Zaken; deze cel werd in december 2004 opgericht.

Daarenboven is er tevens een werkgroep « diversiteit » opgericht, die ondersteuning verleent aan deze verantwoordelijke.

Één van de thema's waarmee deze verantwoordelijke en deze werkgroep zich inlaten, is de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.

Uiteindelijk is het ook belangrijk om de nadruk te leggen op het feit dat de ambtenaar, belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid bij mijn departement, eveneens zetelt in het netwerk « diversiteit » van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie.