Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4400 van Sabine de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.2. Wat is het voltijdse equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijke kansenbeleid M/V ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze statutaire of contractuele personeelsleden ?

Antwoord : 2.1. Zoals vereist door het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten, werden op 22 november 2005 twee nieuwe « verantwoordelijken positieve acties » aangesteld. In concreto gaat het over mevrouw Sandra Werpin (F) en de heer Johan Boxstaens (N). Voor hun functie als verantwoordelijke positieve acties zijn zij gelieerd aan de Cel Welzijn binnen de Stafdienst Personeel & Organisatie van de FOD Justitie.

2.2. De twee verantwoordelijken positieve acties zijn in deze hoedanigheid aangesteld voor 1/3 van hun totale arbeidstijd. Dit impliceert dat binnen de FOD Justitie in totaal 2/3 FTE besteed wordt aan het uitwerken en opvolgen van een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

2.3. Sandra Werpin is statutair attaché bij de Dienst Selectie van de Stafdienst P&O bij de FOD Justitie. Johan Boxstaens is statutair penitentiair technisch deskundige (maatschappelijk assistent) bij de Psychosociale Dienst van de Centrale Gevangenis te Leuven.

De voornaamste resultaatgebieden in de functieomschrijving van de verantwoordelijken positieve acties, worden als volgt omschreven :

1. De deskundigen positieve acties zijn verantwoordelijk voor de uitwerking en de definitie van positieve acties om de feitelijke ongelijkheden te verhelpen die de kansen van personen van één van de doelgroepen aantasten.

Dit omvat onder andere de volgende taken :

— Een analytisch verslag opstellen (cijfergegevens) betreffende de toestand van het personeel, vanuit het oogpunt van toegang tot functies per niveau en graad, vanuit het oogpunt van promoties, vanuit het oogpunt van de getalsterkte per dienst, vanuit het oogpunt van de deelname aan opleidingen, enz.;

— Een vijfjarig Plan inzake Positieve Acties opstellen met de beschrijving van de te verbeteren toestanden, de beschrijving van de te behalen doelstellingen, de beschrijving van de positieve acties en het detail van de implementatie van deze positieve acties.

— Een jaarlijks Plan inzake Positieve Acties met de positieve acties die bij voorrang in werking dienen te worden gesteld en de concrete maatregelen die ondernomen dienen te worden.

2. De deskundigen positieve acties zijn verantwoordelijk voor de inwerkingstelling van positieve acties binnen de FOD en procedures die ter zake gevolgd dienen te worden opdat de gelijkheid van kansen — diversiteit van de drie doelgroepen binnen de FOD een werkelijkheid zou zijn.

Dit omvat onder andere de volgende taken :

— De inwerkingstelling verzekeren van een actieplan door de acties te plannen, door te waken over hun toepassing, door hieraan deel te nemen en deze te evalueren.

— Een advies verlenen onder het oogpunt van de drie doelgroepen voor elke maatregel of regelgeving die genomen wordt inzake HRM binnen zijn departement (werving, opleiding, evaluatie, bevordering, enz.).

— Eventuele klachten opvangen inzake discriminatie.

— Een opvolging van de klachten verzekeren naar de bevoegde instanties.

3. De deskundigen positieve acties zullen « best practices » uitwerken en ontleden, alsook ervaringen, referentiepunten, tendensen en Europese richtlijnen betreffende de gelijke kansen en diversiteit. Zij doen dit in het kader van het bekomen van kwaliteitsvolle informatie en het uitbouwen van een eigen deskundigheid, die moet leiden tot de uitbouw van een geoptimaliseerde en moderne strategie.

Dit omvat onder andere de volgende taken :

— Zich informeren en vormen over het beleid inzake kansengelijkheid — diversiteit (op het nationaal, internationaal, gemeenschappelijk vlak alsook intern aan zijn organisatie).

— Zich informeren en vormen over aanverwante materies inzake gelijke kansen die nuttig zouden kunnen zij voor de uitoefening van zijn ambt (wetgeving inzake personeelsbeleid en statistiek).

— Zich informeren over de aspecten van het personeelsbeleid die discriminerend zijn of zouden kunnen zijn op het interdepartementale vlak en het interne vlak (met betrekking tot zijn organisatie).

— De administratieve en politieke hiërarchie en de personeelsleden op de hoogte brengen van de ongelijke toestanden, van de verschillende vormen van beleid inzake kansengelijkheid — diversiteit zoals geplande acties die lopende of verwezenlijkt zijn.

4. De deskundige positieve acties nemen deel aan de vergaderingen van de interne begeleidingscommissie om adviezen te uiten over het project van plan inzake gelijke kansen — diversiteit en er de inwerkingstelling van controleren.

Dit omvat onder andere de volgende taken :

— Voorbereiding, deelname en/of organisatie en/of voorzitterschap van de vergaderingen met het oog op het opstarten, samenwerken en controleren van de positieve acties.

— Rechtstreeks bij het basisoverlegcomité verslag uitbrengen met het oog op de informatie van de Overheid over de opvolging van het beleid inzake gelijke kansen -diversiteit.

5. De deskundigen positieve acties nemen deel aan de periodieke netwerkvergaderingen die op het federaal niveau worden georganiseerd om de goede praktijk uit te wisselen inzake gelijke kansen en de diversiteit van de drie doelgroepen gemeenschappelijk bij alle FOD's te bevorderen.

Dit omvat onder andere de volgende taken :

— Uitwisselen van ervaringen en visie.

— Campagnes voeren met het oog op een gemeenschappelijke sensibilisering.

— Opleidingen volgen.

— Bezoeken of conferenties organiseren;

— Problemen signaleren en mogelijke oplossingen genereren.