Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3564 van Sabine de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten. — Positieve acties. — Plannen en rapporten. — Werkjaar 2004.

De omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) bevat een ę Code van goede praktijk inzake positieve acties Ľ.

Deze code bepaalt dat elke instelling om de vijf jaar volgende documenten moet opstellen :

1. een analytisch rapport door de positieve-actieambtenaar in samenwerking met de personeelsdienst en de interne begeleidingscommissie;

2. een gelijke-kansenplan met een samenhangend pakket van maatregelen en de veranderingen die moeten bereikt worden;

3. een evaluatie van het plan en een actualisatie van het analytisch rapport (vijf jaar nadat het algemeen beleidsplan werd aangenomen).

Graag had ik voor elk van deze documenten vernomen :

1. Wanneer werd het document voor het laatst opgesteld binnen uw departement ?

2. Wat waren de krachtlijnen van het document ?

Daarnaast stelt het werkplan uit de ę code van goede praktijk Ľ voor dat jaarlijks :

1. een jaarplan wordt opgesteld met de acties die men het komende jaar wil uitvoeren;

2. de punten van het jaarplan worden uitgevoerd door de verantwoordelijke instanties;

3. het jaarplan globaal wordt geŽvalueerd, waarna een nieuw jaarplan wordt opgesteld;

4. in november door de positieve-actieambtenaar een jaarverslag wordt overgezonden aan de federale coŲrdinator positieve acties;

5. de lijsten van de leden van de interne begeleidingscommissie en de namen van de regionale contactpersonen worden bezorgd aan de federale coŲrdinator positieve acties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke is de stand van zaken is voor het jaar 2004 inzake elk van deze punten ?

2. Wat waren de krachtlijnen van het jaarplan 2004 (punt 1), de evaluatie van het jaarplan 2004 (punt 3) en het jaarverslag 2004 (punt 4) ?

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake zal worden verstrekt door de heer vice-eerste minister en minister van FinanciŽn Didier Reynders.