3-178

3-178

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 14 JULI 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-1786) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Stuk 3-1787)

De voorzitter. - Ik stel voor deze wetsontwerpen samen te bespreken. (Instemming)