3-177

3-177

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde financiŽle problemen van het Rode KruisĽ (nr. 3-1777)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Volgens recente berichten in de Vlaamse pers kampt de Franstalige vleugel van het Rode Kruis met aanzienlijke verliezen terwijl de Vlaamse vleugel financieel gezond is.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 3-4534 die ik daarover op 20 januari 2006 reeds heb ingediend kreeg ik nog steeds geen antwoord. Kan de minister een overzicht geven van de federale overheidssteun die de voorbije tien jaar aan beide afdelingen werd gegeven? Wat is de verdeelsleutel?

Welke uitgaven moeten hiermee gefinancierd worden?

Het gecumuleerd verlies van de Franstalige afdeling zou 10 ŗ 15 miljoen euro bedragen. Klopt dat? Wat zijn daarvan de redenen?

Over welke middelen beschikt het nationaal financieringsfonds? Werd er al een financiŽle doorlichting gemaakt van de instelling?

Hoeveel personeelsleden werken voor de Franstalige afdeling en hoeveel voor de Vlaamse afdeling?

Klopt het dat de Vlaamse afdelingen mee verantwoordelijk zijn voor de financiŽn van de Franstalige vleugel? Zou de opsplitsing in twee aparte rechtspersonen, zoals de Vlaamse afdeling zelf voorstelt, de afdelingen niet meer responsabiliseren?

Hoe kunnen volgens de minister de problemen opgelost worden?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

Binnen het Belgische Rode Kruis werken de Franstalige vleugel en het Rode Kruis Vlaanderen onafhankelijk. Beide vleugels zijn opgesplitst in een Humanitaire Sectie en een Dienst voor het Bloed. Die vier eenheden hebben elk een aparte boekhouding. De beide diensten voor het bloed hebben een deel van hun activiteiten toevertrouwd aan de Centrale Afdeling voor Fractionering. Die coŲperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid produceert stabiele bloedderivaten op basis van plasma dat ze aankoopt bij de diensten voor het bloed.

De financieringsmechanismen voor het Rode Kruis vanuit de overheid kunnen als volgt worden samengevat.

Maatregelen inzake loonharmonisatie, eindeloopbaan en sociale Maribel dekken de kosten van de sociale akkoorden voor de federale gezondheidssector van 1 maart 2000 en worden toegestaan door het RIZIV.

De subsidies om de kosten te dekken van tests op hepatitis C en HIV worden toegekend via de begroting van de FOD Volksgezondheid.

Op de premies van de autoverzekeringen wordt een heffing van 0,35% betaald bestemd voor het begrotingsfonds Rode Kruis binnen de FOD Volksgezondheid; 0,10% wordt aangewend om de zelfvoorziening van plasma te verzekeren. De resterende 0,25% wordt als subsidie aan het Rode Kruis betaald ter financiering van de werkzaamheden die het Rode Kruis verricht voor de openbare besturen in vredestijd.

Wat de diensten voor het bloed betreft, evolueerde de som van deze bedragen van 3,175 miljoen euro in 2002 tot 5,877 miljoen euro in 2005. De verdeling van deze bedragen gebeurt op basis van het aantal labtests en het aantal eenheden bloedplasma die aan de CAF worden geleverd. De verdeling van de financiering van de werkzaamheden in vredestijd ten belope van ongeveer 5 miljoen euro per jaar, gebeurt volgens een verdeelsleutel 37/63.

Hoewel de algemene financiŽle toestand van het Belgische Rode Kruis in evenwicht is, bestaan er onbalansen, voornamelijk in de Franstalige humanitaire sectie. Het gecumuleerde tekort van het Franstalige Rode Kruis van 10-15 miljoen euro werd mij inderdaad bevestigd.

Wat de humanitaire secties van het Rode Kruis betreft, is het niet mogelijk nauwkeurige gegevens over het geheel te krijgen. Het internationale statuut van het Rode Kruis verzekert zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de regeringen waardoor het moeilijk is om gegevens op te vragen.

Op de andere vragen kan ik niet antwoorden omdat de uitwerking van de statuten van het Rode Kruis tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort.

Ik ben uiteraard zeer gehecht aan de stabiliteit van het Rode Kruis. Ik zoek mee naar oplossingen om de problemen op te lossen.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het probleem ligt niet bij de diensten voor het bloed maar bij de humanitaire secties. De minister geeft toe dat er een tekort is van 10 tot 15 miljoen euro in de Franstalige afdeling, maar zegt daarover geen informatie te hebben. Dat aanvaard ik niet van een minister die uitlegt op welke manier de instelling wordt gefinancierd met overheidsmiddelen. Als hij verklaart dat de begroting van het Belgische Rode Kruis in evenwicht is, maar wel laat verstaan dat de Vlaamse humanitaire afdeling meer solidair is en de put van de Franse afdeling moet helpen dempen. Bovendien geeft hij ook geen enkele aanzet tot een oplossing van het problemen. Nochtans heeft hij tijd genoeg gehad om te overleggen met het Rode Kruis en een saneringsplan op te stellen.

Ik zie mij verplicht de minister na het reces opnieuw te ondervragen over het probleem.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Als ik goed ben geÔnformeerd, heeft de minister van Volksgezondheid een doorlichting laten doen. De studie zou niet mogen worden bekendgemaakt omdat de resultaten te explosief zijn. Blijkbaar betalen binnen het Rode Kruis de Vlamingen voor de Walen. Ook ik zal de minister bij het begin van het parlementaire jaar hierover ondervragen.