3-175

3-175

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het alcoholconvenant en de wettelijke verankering» (nr. 3-1759)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In navolging van mijn vragen om uitleg nummers 3-1690 en 3-1732 betreffende het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten, had ik graag nog meer informatie ontvangen.

Op 20 juni werd in de commissie Volksgezondheid in de Kamer het `Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten' besproken en goedgekeurd. Dit wetsontwerp machtigt de Koning om een akkoord met de zogenaamde alcoholsector dat als doel heeft een redelijk gebruik van alcoholhoudende dranken aan te moedigen, regelgevende kracht te geven.

In de memorie van toelichting van het wetsontwerp wordt een aantal bepalingen uit dat akkoord opgenomen. Hierin werd niets opgenomen over een verbod van alcohol in automaten in de buurt van scholen. Ik heb al twee maal de vraag gesteld of ook het verbod van alcohol in automaten in de buurt van scholen of plaatsen waar vele jongeren komen werd opgenomen in het wetsontwerp. De minister antwoordde bevestigend. Daarvoor is echter eerst een koninklijk besluit nodig dat er nog steeds niet is.

Kan de minister het alcoholconvenant bezorgen aan het parlement?

Voor wanneer is het koninklijk besluit gepland?

Hoe wil de minister het wettelijk verbod op alcohol in automaten in de buurt van scholen of jeugdcentra vorm geven? Gaat het om een bepaalde actieradius rond deze instellingen of hoe wordt `in de buurt van scholen' gedefinieerd?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

Ik zal het convenant aan het parlement bezorgen.

Het koninklijk besluit kan vanaf de hervatting van de werkzaamheden in september worden uitgewerkt.

Het verbod van alcohol in de buurt van scholen zal worden aangekaart in het kader van het controlebeleid dat de FOD Volksgezondheid voert. De controles zullen op eigen initiatief of op basis van klachten kunnen worden uitgevoerd.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de staatssecretaris voor het voorlezen van het antwoord van de minister, maar ik kan niet verhullen dat ik teleurgesteld ben. Driemaal heb ik de minister over deze problematiek ondervraagd. Telkens kreeg ik wel elementen van antwoord maar nooit een sluitend antwoord. Alleszins zal ik een kopie van het alcoholconvenant opvragen op het kabinet van de minister.

Blijft de vraag wat er conventioneel is overeengekomen. Daarover geeft de minister me niet de informatie waar ik naar vroeg.

Voor het alcoholverbod verwijst hij naar wat in de FOD Volksgezondheid zal worden afgesproken en naar een klachtenmechanisme als dat verbod niet wordt nageleefd. Vorige keer zei de minister geen weet te hebben van klachten. Persoonlijk kreeg ik als parlementslid al meerdere klachten van gebruikers, scholen en van lokale mandatarissen. Ik zal deze klachten per brief aan de minister bezorgen.

Ik ga nu zoeken naar een manier om de minister opnieuw over deze kwestie te ondervragen want voor de derde maal heeft hij mijn vragen niet beantwoord.