Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-4375 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4358 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

POD Duurzame Ontwikkeling

Totaal :

Op 31 december 2005 waren er vier mannen en zes vrouwen tewerkgesteld bij de POD Duurzame Ontwikkeling.

Per niveau :

Niveau A : 4 M, 4 V.

Niveau B : 0 M, 1 V.

Niveau C : 0 M, 1 V.

Niveau D : 0 M, 0 V.

Sociale Economie valt ook onder mijn bevoegdheid.

Mijn administratie, de cel sociale economie, maakt echter integraal deel uit van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, waar de voogdijminister de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen is.

Ik heb de eer te verwijzen naar het antwoord gegeven door de minister van Maatschappelijke Integratie.