Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-4436 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4421 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

1. Het Staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging beschikt niet over specifieke bevoegdheden op de in de vraag bedoelde gebieden.

Het terugdringen van de papierstroom en het vereenvoudigen van procedures kunnen echter wel vaak mee ertoe bijdragen om een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te waarborgen.

Mijn beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur zijn in hoofdzaak gericht op het realiseren van de XII Werken en het uitvoeren van het Federaal Actieplan voor de administratieve Vereenvoudiging.

2. Zoals het geachte lid wellicht weet ressorteert onze begroting onder deze van de FOD Kanselarij van de eerste minister. Ik verwijs dan ook naar het antwoord van de eerste minister.