Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-4373 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4361 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Aangezien er geen federale overheidsdienst ressorteert onder de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging inzake personeelsaangelegenheden onder de bevoegdheid van de eerste minister ressorteert, verwijs ik naar het antwoord van de eerste minister, aan wie dezelfde vraag werd gesteld.