Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-3465 van de heer Van Hauthem d.d. 3 oktober 2005 (N.) :
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kan de geachte minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen welke het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij de ambtenaren van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren ?

Aanvullend antwoord : In antwoord op haar vragen heb ik de eer het geachte Lid het volgende mede te delen :

Het thans gebruikt informatica-instrument maakt het niet mogelijk de verschillende toegestane afwezigheden van het Rijkspersoneel te registreren.

Onze FOD hoopt op de goedkeuring door de Ministerraad van de installatie van een ge´ntegreerd systeem voor elektronisch personeelsbeheer (het zogenaamd ERP-systeem), aangepast aan en gemeenschappelijk voor alle federale ambtenaren.