Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-4410 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4400 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op haar vraag, kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

1. Als minister van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, bevind ik mij in een bijzondere situatie. In mijn beleidscel werkt één vrouwelijke adviseur die specifiek belast is met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Dat beleid wordt eveneens gecoördineerd door de directeur van mijn kabinet, alsook door de directeur van de beleidscel « gelijke kansen ». In de andere beleidscellen zorg ik er eveneens voor dat de gelijkheid van mannen en vrouwen in de verschillende materies bevorderd wordt. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de integratie van de genderdimensie in de projecten die hij onderneemt. Zo is er bijvoorbeeld bij ambtenarenzaken een vrouwelijke adviseur belast met de coördinatie van het diversiteitsbeleid in het HR-management van de administratie, met inbegrip van de aspecten die verbonden zijn aan het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Maar de acties worden geleid in nauwe samenwerking met de verschillende medewerkers die de dossiers beheren.

2. Bij de overheidsdiensten die tot mijn bevoegdheden behoren, is er eerst en vooral het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een instelling van openbaar nut van het type B. Het instituut heeft als opdracht om overal in de maatschappij de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen. Er werken 29 personeelsleden, wat overeenkomt met 26,8 voltijdse equivalenten (2 vrouwelijke directeurs, 15 medewerkers van niveau A, 12 medewerkers van de niveaus B, C en D).

Bij de FOD Personeel en Organisatie, zijn 4 personen (3 van niveau A en 1 van niveau B) specifiek belast met het stimuleren, coördineren en evalueren van het diversiteitsbeleid, met inbegrip van de aspecten die verbonden zijn aan het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het Federaal Openbaar Ambt. Ze hangen rechtstreeks af van de voorzitter van het directiecomité van de FOD die het project steunt. Er werd eveneens een persoon aangesteld in elk van de 6 directoraten-generaal van de FOD, om de opvolging van die thematiek in de verschillende domeinen te verzekeren (werving, opleiding, organisatie, communicatie, informatisering, enz.).