Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4465 van mevrouw de Bethune d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. — Positieve acties in de federale diensten. — Verantwoordelijke instanties. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4456 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid het volgende mee.

1. De ambtenaar verantwoordelijk voor de positieve acties

1.1.1. Wat betreft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie werden de Directeurs-Generaal en de Stafdirecteurs geraadpleegd om een nieuwe ambtenaar aan te wijzen verantwoordelijk voor de positieve acties. Daar de resultaten van die raadpleging nog niet definitief zijn, kan ik noch de identiteit van die ambtenaar noch de dienst waarvan hij deel uitmaakt, meedelen aan het geachte lid.

1.2.1. In het kader van zijn functies beschikt de ambtenaar  positieve acties  over een brede manoeuvreerruimte voorzover dit de uitoefening van zijn andere bevoegdheden niet aantast.

1.2.2. De ambtenaar  positieve acties  heeft geen specifiek budget. Indien nodig kan hij middelen krijgen van de transversale diensten.

2. De interne begeleidingscommissie

2.1. Daar de begeleidingscommissie sedert jaren niet meer is samengekomen, is het onmogelijk om op die vraag te antwoorden.

2.1.1. In 2004 werd er geen vergadering van de begeleidingscommissie georganiseerd.

2.1.2. Niet relevant.

3. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie beschikte over geen contactpersonen voor de positieve acties in zijn regionale kantoren.

3.1. Niet relevant.

3.2. Niet relevant.

3.3. Niet relevant.