Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4324 van mevrouw de Bethune d.d. 13 februari 2006 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van het statistische apparaat. — Coördinatie. — Werkjaar 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4316 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op uw vraag gelieve het geachte lid hierbij een aantal elementen van antwoord te willen vinden.

1. In het kader van haar opdracht hecht de algemene directie Statistiek en Economische Informatie heel wat belang aan de mogelijkheid om statistieken ter beschikking te stellen die opgesplitst zijn per sekse, voorzover die opsplitsing mogelijk is, zo bijvoorbeeld voor alle statistieken over personen en huishoudens : de demografische statistieken, de loonstructuurenquête, de enquête over arbeidskrachten, de EU-SILC-enquête, evenals voor de exploitatie van de resultaten van de socio-economische enquête 2001.

2. Los van de in punt 1 aangehaalde permanente bekommernissen, heeft de FOD Economie en meer in het bijzonder de algemene directie Statistiek en Economische Informatie prioriteit gegeven aan het op rails zetten van het ambitieus « Generations and Gender Programme — GGP » programma.

Het was op vraag van de Hoge Raad voor de Statistiek dat dit initiatief van de « Population Activities Unit » van de Verenigde Naties werd uitgewerkt. Dit in overleg met de gewesten en gemeenschappen en in samenspraak met alle instellingen die met dit soort onderzoek bezig zijn.

De GGP heeft tot doel verklaringen te vinden voor de partnervorming (en gezinsplanning of geboorteregeling) en de solidariteit tussen de generaties (zowel de realiteit als de verzuchtingen terzake).

Het project is opgevat als een longitudinale panelstudie, multidisciplinair van karakter, internationaal vergelijkbaar en contextgevoelig. In essentie omvat het programma twee luiken : de « Generations and Gender Survey » en de verzameling van aanvullende contextuele data (onder andere frequentie huwelijken, echtscheidingen, participatie vrouwen aan de arbeidsmarkt, ...).

De enquête wordt uitgevoerd bij een staal van de bevolking tussen 18 en 79 jaar. De bevraging wordt meermaals uitgevoerd (panelstudie). Standaard worden drie ronden aangewend, telkens met een tussenpoos van drie jaar. De steekproef omvat 10 000 enquêtes (6 000 Vlaamse Gemeenschap en 4 000 Waalse Gewest).

In detail treden zou ons te ver leiden, maar het is duidelijk dat dit onderzoek een belangrijke doorbraak kan forceren in de genderstatistiek. Eenmaal het geheel opgestart is, zal er een groot aantal zeer nuttige gegevens vrijkomen voor verdere analyse.

De laatste hand wordt nu gelegd aan het akkoord met de gemeenschappen en de gewesten, ook qua financiering. In 2007 wordt dan de eerste golf gestart. Ik wil hierbij ook nog duidelijk onderstrepen dat dit project als voorbeeld mag gelden voor een vlotte samenwerking met alle betrokken instanties.

Ik hoop u op die wijze voldoende informatie te hebben verschaft.