Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4460 van mevrouw de Bethune d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. — Positieve acties in de federale diensten. — Verantwoordelijke instanties. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4456 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1 en 2. Binnen het globale kader van het diversiteitsproject is er een diversiteitsverantwoordelijke aangesteld binnen de « Cel Organisatieontwikkeling » van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Daarenboven is er tevens een werkgroep « diversiteit » die ondersteuning verleent aan deze verantwoordelijke.

Één van de thema's waarmee deze verantwoordelijke en deze werkgroep zich inlaten, is de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.

Er zijn geen specifieke vrijstellingen of budgetten voorzien.

3. Mijn departement telt geen regionale kantoren, zoals vermeld in punt 4 van de omzendbrief van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) betreffende het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.