Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4424 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4421 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. « Diversiteit » is de samenleving weergeven waarin man en vrouw op voet van gelijkheid behandeld worden.

Het is de gelijkheid van kansen in de toegang tot functies : « gehandicapten, vrouwen, allochtonen integreren op de verschillende niveaus van de publieke overheid door discriminatie tegenover hen teniet te doen ». Niet alleen het kwantitatieve aspect is hierbij belangrijk, maar vooral de kwaliteiten van de mensen zijn doorslaggevend.

De diversiteit betreft in eerste instantie :

— gelijkheid mannen en vrouwen;

— allochtonen (personen van niet-Belgische oorsprong of nationaliteit);

— personen met een handicap.

Bij de geļntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, is hier bijvoorbeeld de laatste jaren heel veel belang aan gehecht in het kader van de werving van operationeel en burgerpersoneel.

2. Wat de tweede vraag van het geachte lid betreft, kan worden meegedeeld dat geen specifieke kredieten, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ingeschreven werden in de begroting van mijn departement.