Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3529 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten. — Positieve acties. — Verantwoordelijke instanties. — Werkjaar 2004.

De omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) bevat een ę Code van goede praktijk inzake positieve acties Ľ. Deze code bepaalt dat binnen elke federale dienst een aantal mensen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het gelijke kansenbeleid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. De positieve-actieambtenaar.

1.1. Wie is conform het koninklijk besluit aangewezen als positieve-actieambtenaar ?

1.1.1. Wat is de naam van die ambtenaar ?

1.1.2. Van welke dienst maakt de ambtenaar deel uit ?

1.2. Wat zijn de werkomstandigheden van de positieve-actieambtenaar :

1.2.1. Hoe groot is de vrijstelling van de ambtenaar ?

1.2.2. Hoe groot is het budget waarover de ambtenaar kan beschikken voor positieve actie ?

2. De interne begeleidingscommissie.

2.1. Samenstelling : hoeveel mannen en vrouwen maken deel uit van de interne begeleidingscommissie ?

2.2. Vergaderingen :

2.2.1. Hoeveel vergaderingen waren er in 2004 ?

2.2.2. Hoeveel verslagen werden in 2004 door de positieve-actieambtenaar bezorgd aan de federaal coŲrdinator ?

3. De contactpersonen in de regionale kantoren.

3.1. Hoeveel mannen en vrouwen treden op als contactpersoon binnen uw departement ?

3.2. Hoeveel verslagen maakte de positieve-actieambtenaar op van zijn contacten met elk van deze personen ?

3.3. Hoeveel klachten werden door deze contactpersonen geregistreerd en doorgezonden aan de positieve-actieambtenaar ?

Antwoord : 1. De positieve-actieambtenaar

1.1. Tot voor kort was het weinig zinvol een nieuw algemeen beleidsplan uit te stippelen, aangezien de statistische informatie — die de basis vormt van het analytisch rapport — permanent aan wijzigingen onderhevig was ingevolge de oprichting van sommige federale overheidsdiensten (en hun nieuwe organieke structuren), de uittekening van de nieuwe loopbanen en de invoering van de noties van personeelsenveloppes en personeelsplannen. De voordien aangewezen positieve-actieambtenaar werd derhalve niet onmiddellijk vervangen. Het laatste ontwerp van gelijke-kansenplan werd aan de toenmalige directieraad van het ministerie van FinanciŽn voorgelegd in 2001. Dit rapport werd beschouwd als afsluiting van de periode met de klassieke structuren van het ministerie van FinanciŽn, in afwachting van nieuwe richtlijnen in verband met het gelijke kansenbeleid in het Copernicustijdperk. Nu er intussen voldoende duidelijkheid is omtrent de organieke structuren van de federale overheidsdiensten en alle ambtenaren van de federale overheidsdienst FinanciŽn zijn ingeschaald in de nieuwe loopbaan, zijn de personeelsbestanden in die mate bijgewerkt dat de basisinformatie voor een nieuw analytisch rapport kan worden samengesteld.

Er kon dan ook een ambtenaar worden aangeduid die zo spoedig mogelijk een geactualiseerd rapport zal voorbereiden dat de basis moet vormen voor een nieuw beleidsplan.

1.1.1. De heer L. Van Ende, eerste attachť van financiŽn, werd intussen aangewezen als positieve-actieambtenaar, overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 februari 1990.

1.1.2. Deze ambtenaar maakt binnen de FOD FinanciŽn deel uit van de stafdienst Personeel & Organisatie.

1.2.

1.2.1. De FOD FinanciŽn neemt de gepaste maatregelen om deze ambtenaar, binnen de in het voormeld koninklijk besluit van 27 februari 1990 voorziene perken, de mogelijkheid te geven zijn taak als positieve-actieambtenaar uit te oefenen.

1.2.2. Binnen het totale budget van de FOD FinanciŽn is er geen specifiek budget voorzien voor positieve actie.

2. De interne begeleidingscommissie

2.1. De meest recent aan de minister voorgestelde samenstelling van de interne begeleidingscommissie telt vier vrouwen en drie mannen.

2.2. Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat er in 2004 geen vergaderingen van de interne begeleidingscommissie werden gehouden. Er werden evenmin verslagen bezorgd aan de federaal coŲrdinator.

3. De contactpersonen in de regionale kantoren

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat is dit tot op heden niet van toepassing voor de federale overheidsdienst FinanciŽn.