3-172

3-172

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęhet aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomatenĽ (nr. 3-1732)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In navolging van mijn vraag om uitleg 3-1690 betreffende het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten, kreeg ik graag een antwoord op volgende bijkomende vragen.

Wordt er controle uitgeoefend op de verkoop van sterke dranken in drankautomaten? Zo ja, door welke dienst?

Hoeveel inbreuken werden er vastgesteld in 2005?

Werd er in 2005 als gevolg van inbreuken vervolgd door de parketten?

Bij wie kunnen particulieren een klacht indienen als ze vaststellen dat er sterke dranken worden verkocht in drankautomaten?

Als ik het antwoord op mijn vraag 3-1690 goed begrijp, wordt het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken in buurten waar veel jongeren komen niet opgenomen in het wetsontwerp dat regelgevende kracht toekent aan het alcoholconvenant met de sector. Klopt dat?

Hoe wordt de uitvoering van het alcoholconvenant gecontroleerd?

Hoe en waar kunnen inbreuken betreffende de overeenkomst om geen alcoholhoudende dranken in buurten waar veel jongeren komen, worden gerapporteerd?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees om te beginnen het antwoord van minister Reynders.

De controle op de verkoop van sterke dranken in drankautomaten wordt uitgeoefend door de ambtenaren der douane en accijnzen van de FOD FinanciŽn. Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 28 december 1993 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, zijn de officieren van de gerechtelijke politie alsmede de leden van de federale en lokale politie eveneens bevoegd om deze controle te verrichten.

De FOD FinanciŽn beschikt niet over cijfermateriaal inzake het aantal vastgestelde inbreuken.

Het antwoord op de vraag over de vervolgingen door de parketten behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Klachten inzake de verkoop van sterke dranken in drankautomaten kunnen worden ingediend bij de reeds vermelde diensten.

Minister Demotte voegt daaraan het volgende toe.

Het is wel degelijk een bepaling van de Overeenkomst waaraan het wetsontwerp dat de wet van 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers wijzigt, regelgevende kracht verleent.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame blijft het belangrijkste controleorgaan voor reclame in de media. Dit orgaan kan optreden op basis van klachten, adviesaanvragen van reclameagentschappen of op eigen initiatief.

Vanaf de inwerkintreding van de wet die de wet van 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers wijzigt, zal de FOD Volksgezondheid en meer bepaald de DG4 alle bepalingen van de Overeenkomst kunnen controleren en bestraffen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De minister zegt dat hij geen cijfers heeft over de inbreuken die in 2005 zijn vastgesteld. Ik neem daar nota van. Bij mij zijn in ieder geval verschillende inbreuken gemeld door gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters. Het feit dat de minister geen cijfers heeft, toont aan dat de controles niet of niet correct gebeuren. Dat is verontrustend, te meer daar de drie gevallen die dit jaar aan mij werden gesignaleerd, zich in de buurt van een school voordeden. Er was sprake van problematisch gedrag van kinderen ingevolge het gebruik van alcoholhoudende dranken uit drankautomaten. Ik dring er bij de minister dan ook op aan dat hij zijn diensten deze zaak nauwgezet laat opvolgen. Verder zal ik in de tekst van het ontwerp nagaan op welke manier het convenant afdwingbaar wordt gemaakt. Uit het antwoord van de minister maak ik op dat hij het convenant alleszins in een wet wil gieten, ook inzake het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken via drankautomaten in buurten waar kinderen vertoeven. (Staatssecretaris Van Quickenborne knikt instemmend)

(Voorzitter: mevrouw Anne-Marie Lizin.)