3-172

3-172

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de personeelsleden belast met de begeleiding van de gedetineerden onder elektronisch toezicht» (nr. 3-1181)

Verwelkoming

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de omstandigheden waarin een Belgisch burger in Nederland werd aangehouden» (nr. 3-1187)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de follow-up van de maatregelen ter bescherming van de maatschappij» (nr. 3-1192)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de inschaling van de brevethoudende officieren van de gemeentelijke politie» (nr. 3-1180)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bestrijding van de carjacking» (nr. 3-1183)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «agressie bij allochtone bezoekers van recreatiedomeinen» (nr. 3-1191)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de geriatrische dagziekenhuizen» (nr. 3-1186)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap» (nr. 3-1190)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Mobiliteit over «het inhaalverbod voor vrachtwagens» (nr. 3-1188)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de eerste minister en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR)» (nr. 3-1189)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Landsverdediging over «de munitietesten in het militaire kamp van Elsenborn» (nr. 3-1184)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland» (nr. 3-1185)

Verwelkoming

Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1394)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (van mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Staf Nimmegeers, Stuk 3-1454)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (van mevrouw Stéphanie Anseeuw c.s., Stuk 3-1278)

Bespreking

Voorstel van resolutie (Stuk 3-1748) over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens (Stuk 3-1748)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-720)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1394)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (van mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Staf Nimmegeers, Stuk 3-1454)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (van mevrouw Stéphanie Anseeuw c.s., Stuk 3-1278)
Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens (Stuk 3-1748)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-720)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «het beroep op niet-financiële tussenpersonen bij het witwassen» (nr. 3-1723)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het gebruik van kasgeldvennootschappen» (nr. 3-1724)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de toepassing van artikel 194ter van het WIB 92 dat voorziet in een regime van Tax Shelter» (nr. 3-1733)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten» (nr. 3-1732)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de schendingen van het humanitair recht en internationaal recht in Palestina» (nr. 3-1718)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het terugbetalingsbeleid inzake ADHD» (nr. 3-1727)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de restanten van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid» (nr. 3-1725)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de keuzecriteria voor de aankoop van pantserwagens van het type Piranha IIIC» (nr. 3-1711)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de voortgang van het topberaad Farmaresearch» (nr. 3-1715)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Mobiliteit en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de uitreiking van parkeerkaarten aan personen met een handicap» (nr. 3-1710)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen» (nr. 3-1714)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten» (nr. 3-1717)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk over «de wet op de arbeidsongevallen» (nr. 3-1726).

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de wet op de arbeidsongevallen» (nr. 3-1728)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de invoering van een pensioenbonus zoals bepaald in de artikelen 3 en 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact» (nr. 3-1716)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-1730)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de begroting ontwikkelingssamenwerking 2005» (nr. 3-1731)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Commissariaat generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Parket-generaal
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek