Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-4443 van de heer Beke d.d. 24 februari 2006 (N.) :
Militair personeel. — Woningen die beschikbaar worden gesteld door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA). — Huurprijzen.

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het ministerie van Landsverdediging (CDSCA) heeft een studie gemaakt met betrekking tot de huurprijzen van de woningen die hij beschikking stelt van het militair personeel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn de resultaten van deze studie geweest ?

2. Welke conclusies trekt de geachte minister hieruit ?

3. Op welke manier zal hij zijn beleid ter zake afstemmen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te willen vinden.

1. Het Beheerscomité van de CDSCA volgt deze studie zeer aandachtig en in het verslag van zijn laatste vergadering van 10 januari 2006 staat te lezen dat « deze studie trager verloopt dan voorzien, daar de CDSCA, met het oog op het zo getrouw mogelijk weergeven van de realiteit met inachtname van een maximale inperking van de kosten, ervoor geopteerd heeft verschillende notarissen en agentschappen te contacteren in plaats van dit werk toe te vertrouwen aan deskundigen in de vastgoedsector. Deze studie berust op een steekproef van 150 representatieve woningen, verdeeld over het nationaal grondgebied ».

De huidige voorlopige resultaten wijzen er echter op dat de huren in de privésector momenteel 30 % à 40 % hoger liggen dan de huurprijzen gevraagd door CDSCA.

Alle resultaten van deze studie zullen niet gekend zijn vóór einde juni 2006.

2. De minister van Landsverdediging zal pas zijn besluiten trekken na ontvangst van de gehele studie en na de beslissingen van het Beheerscomité van de CDSCA te hebben verkregen.

3. Het beheersbeleid van de CDSCA, onder de voogdij van de minister van Landsverdediging, wordt bepaald door het Beheerscomité.

Deze dient dus op het gepaste ogenblik de beslissingen te nemen die noodzakelijk zullen zijn, rekening houdend met de sociale opdracht van deze parastatale.