3-164

3-164

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden» (nr. 3-1623)

De voorzitter. - Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Om het hoofd te bieden aan de klimaatsverandering moeten we allen dringend minder fossiele brandstoffen gebruiken en investeren in duurzame energiesystemen. Ook België moet hieraan zijn steentje bijdragen, zowel via maatregelen in eigen land als via investeringen in andere landen. Zo kan de Delcrederedienst via exportkredieten steun verlenen aan projecten met duurzame energie in de ontwikkelingslanden.

Tot op heden gebeurde dat niet, met als argument dat duurzame energie niet kan inspelen op de behoeften van de ontwikkelingslanden en dat de landen zelf geen vragende partij zijn. Daarom blijft de Delcrederedienst kredieten toekennen aan vervuilende energieprojecten in de ontwikkelingslanden, zoals een verzekering van 2,5 miljoen euro voor het Map Ta Phut-project in Thailand en een verzekering voor het Camiseaproject in Peru. In tegenstelling tot Delcredere hebben verschillende buitenlandse banken, waaronder ABN-AMRO, en kredietinstellingen, zoals Ex-Im Bank en OPIC, de steun aan het laatstgenoemde project geweigerd wegens de schadelijke gevolgen ervan voor milieu en cultuur.

Uit een studie van Greenpeace blijkt overigens dat de Delcrederedienst tussen 1997 en 2004 projecten heeft gedekt die de oorzaak zullen zijn van een cumulatieve uitstoot van ongeveer 1.324 miljoen ton CO2 of een veelvoud van 59,68 miljoen ton CO2-equivalent, de hoeveelheid die België volgens het Kyotoprotocol tegen 2012 minder zal moeten uitstoten.

Die contradictie in het Belgische beleid is onaanvaardbaar. Onze geloofwaardigheid staat immers op het spel als we ons met het Kyotoprotocol engageren om de uitstoot van CO2 in te perken en tegelijkertijd in de ontwikkelingslanden vervuilende energieprojecten met openbaar geld blijven financieren.

De studie van Greenpeace onderschat wellicht de werkelijke uitstoot. Er is bij de Delcrederedienst nagenoeg geen transparantie over de investeringen, zodat de informatie her en der bijeengesprokkeld werd. Bovendien werd geen rekening gehouden met de kredietverstrekking door het filiaal Mundialis of via samenwerking met andere kredietinstellingen.

Duurzame energiebronnen bieden nochtans een krachtig en milieuvriendelijk antwoord op de groeiende vraag naar energie in de ontwikkelingslanden. Vooral in geïsoleerde gebieden in de landen van het Zuiden vormt duurzame energie een sleutelelement in de duurzame ontwikkeling.

Welke demarches heeft de regering al gedaan om de Delcrederedienst te doen investeren in duurzame energieprojecten, in het kader van de verplichtingen die voor België voortvloeien uit het Raamakkoord van de VN inzake Klimaatverandering? Werden er al verzekeringen of exportkredieten toegekend voor projecten voor duurzame energie? Zo ja, welke en voor welk bedrag? Zo neen, waarom niet? Waarom investeert de Delcrederedienst in een project dat door andere buitenlandse banken en kredietverzekeraars werd afgewezen?

De Delcrederedienst houdt zich blijkbaar niet aan het niet bindende OESO-akkoord van 2003 over de gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot de milieudimensie van exportkredieten. Zal de minister erop toezien dat dit in de toekomst gebeurt? Waarom heeft de Delcrederedienst dat tot op heden nog niet gedaan? Zal de regering de Delcrederedienst de verplichting opleggen om een bepaald percentage van haar `energiebudget' te reserveren voor duurzame energie, naar analogie met de Britse verzekeraar ECGD?

Waarom ontzegt de Delcrederedienst het publiek tot op heden alle toegang tot informatie? Is de Delcrederedienst als overheidsinstelling niet gehouden aan de wet op de openbaarheid van bestuur?

Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik lees het antwoord van minister Tuybens en minister Verwilghen.

De vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven in de Delcrederedienst heeft duidelijke instructies gekregen om aandacht te schenken aan de problemen die mevrouw de Bethune aanhaalt. De dienst heeft voldoende capaciteit om projecten in duurzame energie te verzekeren. Het probleem doet zich veeleer op het niveau van de vraag van het bedrijfsleven voor.

De Delcrederedienst heeft een positieve beslissing genomen voor twaalf projecten inzake duurzame energie: zeven hydro-elektrische projecten, twee windmolenprojecten, één project voor houtpaletten, één biodieselproject en één biomassaproject. De details van deze dossiers zijn vanuit commercieel oogpunt uiteraard vertrouwelijk.

De Delcrederedienst screent een project op het politieke en/of commerciële risico en op het milieurisico, conform de OESO-regels. De projecten worden geklasseerd in klasse A, B of C, afhankelijk van het milieurisico. De dienst is niet altijd op de hoogte van het standpunt van de andere kredietverzekeraars, noch van hun argumenten bij een eventuele afwijzing.

De Delcrederedienst houdt zich aan alle afspraken die zowel door de nationale overheden als de OESO werden gemaakt, ook aan de Common Approaches van de OESO. De toepassing ervan werd zelfs uitgebreid naar investeringen. Er is geen verzekeringscapaciteitsprobleem voor duurzame energieprojecten.

De Delcrederedienst publiceert milieugevoelige projecten, categorie A-projecten, op haar website alvorens een definitieve beslissing te nemen. Daar kunnen de diverse partijen kennis nemen van de projecten en erop reageren indien ze dat nodig achten. De staatssecretaris heeft de Delcrederedienst verzocht andere transparantiemaatregelen te onderzoeken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank staatssecretaris Mandaila voor het voorlezen van het antwoord. Ik repliceer niet omdat ik over deze moeilijke materie niet van gedachten kan wisselen met een minister die ter zake niet bevoegd is, met alle respect uiteraard voor mevrouw Mandaila.