3-1714/1

3-1714/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

11 MEI 2006


Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement

(Ingediend door de heer Wouter Beke)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging aan te brengen in de regelgeving betreffende het gebruik van zowel commerciŽle als niet-commerciŽle reclameborden of affiches gedurende drie maanden voorafgaand aan de verkiezing van het Europees Parlement.

Het gebruik van commerciŽle reclameborden of affiches voor de verkiezingen van het Europees Parlement werd in 1994 beperkt en in 1998 verboden. Deze wetswijzigingen kaderden in het streven om de verkiezingsuitgaven te beperken.

Na overleg tussen verschillende fracties werd in 1997 een wetsvoorstel ingediend dat onder meer een volledig verbod op het gebruik van commerciŽle affiches voor de verkiezingen van de federale Kamers, de Gewestraden en het Europees Parlement bevatte. Een dergelijk verbod was reeds van toepassing voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. In 1998 werd dit wetsvoorstel goedgekeurd (wet 25 juni 1998; Belgisch Staatsblad van 4 september 1998).

Tijdens de campagne voor de gelijktijdige verkiezingen van de federale Kamers, de Gewestraden en van het Europees Parlement van 13 juni 1999 en voor de verkiezingen van de federale Kamers op 18 mei 2003 is evenwel gebleken dat het verbod op het gebruik van commerciŽle affiches het campagne voeren aanzienlijk bemoeilijkt, in het bijzonder in verstedelijkte woonzones, omdat alleen kon gebruik gemaakt worden van niet-commerciŽle reclameborden of affiches met een maximale omvang van 4m2.

Hierdoor blijven in feite alleen drukwerk en advertenties in gedrukte media over als communicatiemiddelen. Deze middelen zijn evenwel vaak duurder dan commerciŽle affiches.

Om de kiezers makkelijker te kunnen bereiken beoogt dit wetsvoorstel de commerciŽle reclameborden of affiches voor politieke partijen en kandidaten bij de verkiezing voor het Europees Parlement opnieuw mogelijk te maken. In dezelfde logica wordt ook het verbod op niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m2 opgeheven.

Het behoort tot de strategische vrijheid van partijen en kandidaten zelf te beslissen over het aantal en de spreiding van deze campagnetechnieken. De uitgaven ervoor situeren zich uiteraard binnen het toegelaten contingent verkiezingsuitgaven waarover partijen en kandidaten overeenkomstig de overige bepalingen van deze wet beschikken.

Wouter BEKE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 5, ß 1, 1ļ, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, vervangen bij de wet van 25 juni 1998, wordt opgeheven.

Art. 3

Artikel 5, ß 1, 1ļbis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 juni 1998, wordt opgeheven.

17 februari 2006.

Wouter BEKE.