3-162

3-162

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo» (nr. 3-1510)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Deze vraag sluit aan bij de vorige, maar dan in een ruimere context. De minister heeft in de commissie en in antwoord op andere vragen om uitleg al uitgelegd op welke manier hij een impuls heeft gegeven aan deze problematiek en ons land de leiding heeft genomen van een groot project in Oost-Congo ter preventie van seksueel geweld.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft voor dit project een bedrag van 7,8 miljoen euro uitgetrokken voor de periode 2004 tot 2007. Het programma valt onder de bevoegdheid van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties en wordt uitgevoerd in samenwerking met twee andere VN-organisaties, namelijk Unicef en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, alsook met lokale actoren en de overheden in de DRC.

In antwoord op de vraag om uitleg 3-969 verklaarde de minister dat het programma officieel van start ging op 15 juni 2005. Bijna één jaar later had ik graag een follow-up gekregen. Blijft het project gepland van 2004 tot 2007? In welke fase bevindt het project zich nu en wat zijn de volgende fasen? Wat zijn de realisaties op het terrein en hoe worden ze geëvalueerd? Wat zijn de bevindingen van de attaché van samenwerking in Kinshasa en van de directie multilaterale samenwerking van DGOS die het project opvolgen? Hoe ver staat de samenwerking met andere landen die dit project zouden meefinancieren? Wat is de budgettaire spreiding van het project?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Omdat de begindatum van de operationele activiteiten lichtjes verschilt van de geplande, zal het project voortlopen tot eind 2008. Het project en zijn vijf onderdelen zijn reeds in een actieve operationele fase getreden.

Bij de provinciale ateliers voor het opstellen van sensibiliseringsboodschappen zijn 60 personen betrokken in de drie provincies: Province Orientale, Maniema en Équateur. De nieuw opgestelde berichten dienen als basis voor de opleidingen bestemd voor de militaire en politieautoriteiten en voor de mediaprofessionals. Deze opleidingen lopen momenteel. De klemtoon wordt eveneens gelegd op de sensibilisatie van de communautaire relais om te waarschuwen, te beschermen en te alarmeren in geval van incidenten.

Wat het medische gedeelte betreft, werd een stand van zaken opgesteld van de te rehabiliteren structuren in de drie provincies. De procedures voor de openbare aanbestedingen ten voordele van de gemeenschappen die voor de rehabilitatie zullen instaan, zijn gelanceerd. In de drie provincies werden 31 organisatiestructuren voorzien voor geneesmiddelen, noodanticonceptie en HIV-tests.

De versterking van de capaciteiten van de dienstverleners is eveneens afgerond. Tot op heden werden 7 artsen en 7 verpleegsters, verdeeld over de drie provincies, opgeleid in de plastische fistelchirurgie.

Eind 2005 werden reeds 2.161 slachtoffers van seksueel geweld geregistreerd die een medische vergoeding hadden ontvangen: 162 in de Oost-Provincie, 1.487 in Maniema en 512 in Équateur.

Wat de psychosociale bijstand betreft, werden in de drie provincies begeleidingscentra geopend om de slachtoffers psychologisch te begeleiden en hen eventueel naar de medische centra door te verwijzen. Ook de protocollen voor de opvang van slachtoffers zijn gestandaardiseerd. Voor de zwaarst getroffen slachtoffers werden kits samengesteld met kleding, schoenen en zeep.

En ce qui concerne la réinsertion, l'identification des structures d'accueil et d'orientation des victimes est en cours au Maniema et en Province orientale. Des activités génératrices de revenus, comme le travail aux champs, ont démarré en Équateur et au Maniema.

Dan kom ik tot het onderdeel `justitie'. Het project steunt de hervorming van het Congolese recht via de organisatie van ateliers betreffende de harmonisatie van de Congolese wetgeving inzake seksueel geweld met de internationale juridische instrumenten en via de realisatie van studies over de rechtspraak met betrekking tot gevallen van seksueel geweld. Er loopt momenteel een nationale petitie om de Nationale Assemblee ertoe aan te zetten twee voorontwerpen van wet aan te nemen.

Ce projet de prévention de la violence sexuelle dans l'Est et dans le Nord du Congo, soit dans la Province orientale, au Maniema et en Équateur, ayant démarré seulement il y a quelques mois, il est prématuré de parler d'évaluation. Une évaluation à mi-parcours devra être effectuée en 2007. L'attaché de la Coopération et la direction multilatérale de la DGCD suivent attentivement le développement du projet. La bonne motivation des différents partenaires, onusiens ou non, est à souligner. Ceci se traduit par un démarrage très soutenu des activités opérationnelles.

Le problème d'infrastructure que connaît la République démocratique du Congo ainsi que l'inaccessibilité de certaines zones constituent des préoccupations majeures qui conduisent à faire des choix, par exemple en matière de réhabilitation.

Wat de cofinanciering van dit project met andere donorlanden betreft, heeft Canada in maart 2006 een akkoord getekend met het Bevolkingsfonds van de VN, UNICEF en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. Deze samenwerking beoogt een antwoord te geven op het seksuele geweld in Noord- en Zuid-Kivu. Het interventiemodel is in grote mate op het Belgische model geïnspireerd.

Het budget werd als volgt verdeeld: 2.269.909 dollar voor de logistieke financiering, de psychosociale, de psychomedische en de herintegratieactiviteiten en 297.000 dollar voor het onderdeel `justitie'.