3-161

3-161

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MEI 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (Stuk 3-1127)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 3-1128)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging (Stuk 3-1665)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers (van de heer François Roelants du Vivier, Stuk 3-806)

Algemene bespreking
Voorstel tot terugzending

Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (van de dames Christel Geerts en Olga Zrihen c.s., Stuk 3-1641)

Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren (van mevrouw Christel Geerts, Stuk 3-1027)

Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1543)

Voorstel tot terugzending

Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1213)

Bespreking
Bespreking van de amendementen
Voorstel tot terugzending

Voorstel van resolutie betreffende de mobiliteit van patiënten in de Europese Unie (Stuk 3-578)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten» (nr. 3-1591)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «de omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie» (nr. 3-1596)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de omzetting van de Europese richtlijn 2005/19/EG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten» (nr. 3-1583)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de werking van de Deposito- en Consignatiekas» (nr. 3-1609)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de tiger-kidnapping» (nr. 3-1585)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de omzetting van de Europese richtlijn 2004/83/EG over de harmonisatie van de erkenning en inhoud van de vluchtelingenstatus» (nr. 3-1582)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Brusselse gemeenten» (nr. 3-1586)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de artisanale methode voor het slachten van kippen» (nr. 3-1595)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitkeringsfraude» (nr. 3-1598)

Berichten van verhindering