3-158

3-158

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 APRIL 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het genderevenwicht in de diplomatie» (nr. 3-1555)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 1 maart 2005 bestond het diplomatenkorps uit 396 personeelsleden, de stagiairs inbegrepen, van wie 54 vrouwen, of 13 procent van het totale personeelsbestand. Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg 3-717.

Die verhouding van de vrouwelijke personeelsleden ten opzichte van de gehele personeelsformatie kan als volgt worden opgesplitst: 20 procent in de eerste klasse, 8 procent in de tweede klasse, 16 procent in de derde klasse, 15 procent in de vierde klasse en 10 procent van de stagiaires.

Naast de diplomatieke loopbaan bestaat er ook een consulaire loopbaan en een loopbaan van de attachés Ontwikkelingssamenwerking. Het totale personeelsbestand in die drie groepen bedraagt 631 personeelsleden, van wie 118 vrouwen, of 17 procent van het totaal.

Ondertussen heeft het departement in oktober 2005 een diplomatiek examen georganiseerd.

Graag kreeg ik een overzicht van het huidige aantal vrouwelijke diplomaten, van het huidige aantal vrouwelijke consuls en van het huidige aantal vrouwelijke attachés, telkens in absolute getallen en in verhouding tot het geheel van de categorie.

Kan de minister die gegevens ook opsplitsen per niveau, namelijk ambtenaren van de 1ste klasse, 2de klasse, 3de klasse, 4de klasse en stagiaires?

Welke initiatieven heeft de minister genomen om de instroom en de promotie van vrouwelijke diplomaten te bevorderen? Welke maatregelen plant hij voor de toekomst?

Hoeveel vrouwelijke kandidaten hebben er deelgenomen aan het diplomatiek examen? Hoeveel waren er geslaagd voor de eerste proeven? Welke initiatieven heeft de minister genomen om vrouwen aan te moedigen om aan het diplomatieke examen deel te nemen?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister De Gucht. De tabellen die hij ter beschikking heeft gesteld, zal ik aan mevrouw de Bethune overhandigen.

Het departement van Buitenlandse Zaken ziet er nauwgezet op toe dat mannen en vrouwen volkomen op voet van gelijkheid worden geplaatst voor de toegang tot de diplomatieke carrière.

Het standpunt van het departement over deze aangelegenheid komt onder meer uitgebreid aan bod tijdens de informatiecampagnes over de diplomatieke carrière die mijn departement ten behoeve van universitaire instellingen en andere betrokken organisaties organiseert.

Het diplomatiek examen wordt georganiseerd door SELOR, het selectiebureau van de overheid, geplaatst onder toezicht van de minister van Ambtenarenzaken. Elke vraag betreffende de organisatie en de uitslagen van het examen dient dus te worden gesteld aan mijn collega, minister Dupont.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal de tabellen aandachtig bekijken. Ik wacht op de evolutie in de resultaten van de diplomatieke examens, maar wens toch te benadrukken dat we betreuren dat niet nog meer campagne werd gevoerd om vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan diplomatieke examens.

De federale en Vlaamse administraties hebben de voorbije maanden bewezen dat dit niet onmogelijk is. We rekenen er dan ook op dat Buitenlandse Zaken dit voorbeeld zal volgen.