Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen Pensioenen

Vraag nr. 3-3423 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — Coördinatie. — Werkjaar 2004.

Volgens de algemene conclusies van het verslag over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Beijing heeft plaatsgehad, jaar 2002-2003 (blz. 106) hebben de ministers en staatssecretarissen vastgesteld dat het nodig is om te beschikken over betrouwbare en recente statistieken die het mogelijk maken om de eventuele verschillende impact op mannen en vrouwen van het voorziene beleid te analyseren, het gevoerde beleid op een doeltreffende wijze op te volgen en corrigerende maatregelen door te voeren om het evenwicht te herstellen. Ze hebben dan ook, elk in hun eigen bevoegdheidsdomein, gewaakt over de versterking van het bestaande statistische apparaat. De inspanningen moesten bij de publicatie van het verslag nog gecoördineerd worden en er moest nog gewerkt worden aan de veralgemening van « good practices ».

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke maatregelen werden in 2004 binnen uw departement genomen om het bestaande statistisch apparaat verder te versterken met het oog op genderstatistieken ?

2. Welke inspanningen leverde uw departement in 2004 binnen het kader van de coördinatie van de genderstatistieken ?

Antwoord : In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Administratie van Pensioenen

De administratie der Pensioenen publiceert slechts een beperkt aantal statistieken. Jaarlijks wordt op de website (www.ap.fgov.be) een overzicht geboden, bestaande uit 2 delen met beschrijvende statistieken :

1. Het eerste deel bestaat uit kruistabellen die de statische toestand van de overheidspensioenen op 1 juli weergeven. Het is opgesteld in functie van het geslacht en een andere factor (leeftijd, inkomen, woonplaats, reden van oppensioenstelling).

2. Het tweede deel schetst de dynamiek van de evolutie van het aantal en van de last van de rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector van 1980 tot heden. Het betreft globale groeicijfers zonder onderscheid naargelang het geslacht.

Er bestaan niet onmiddellijk plannen tot het creëren van specifieke genderstatistieken. De administratie der Pensioenen is uiteraard bereid in de toekomst hieraan meer aandacht te besteden. In principe zijn daartoe alle gegevens aanwezig in de gegevensbank.

Rijksdienst voor pensioenen

De integratie van de genderdimensie in de statistieken is reeds een gangbare methodiek binnen de Rijksdienst voor pensioenen.

In de volgende publicaties, de « Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen » en de « Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden » worden gegevens verzameld en gepubliceerd, uitgesplitst volgens geslacht, welke de basis vormen voor verdere analyse.

De Rijksdienst voor pensioenen verzamelt, analyseert en bewerkt consequent en continu data om de evoluties in de statistische reeksen te kunnen waarnemen. Dit blijft niet beperkt tot het geven van tabellen opgedeeld naar geslacht, maar ook kruisingen met andere variabelen, zoals leeftijd en omvang van de uitkering, worden gemaakt.

De genderstatistieken brengen de verschillen tussen mannen en vrouwen tot uitdrukking. In de brochures van de « Statistische studies » geeft de Rijksdienst voor pensioenen meer tekst en duiding bij enkele van de bestudeerde aspecten.

De volgens geslacht geventileerde statistieken vormen een vertrekpunt voor de uitwerking van een gelijkekansenbeleid.