Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-3534 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten. — Positieve acties. — Verantwoordelijke instanties. — Werkjaar 2004.

De omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) bevat een « Code van goede praktijk inzake positieve acties ». Deze code bepaalt dat binnen elke federale dienst een aantal mensen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het gelijkekansenbeleid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. De positieve-actieambtenaar.

1.1. Wie is conform het koninklijk besluit aangewezen als positieve-actieambtenaar :

1.1.1. Wat is de naam van die ambtenaar ?

1.1.2. Van welke dienst maakt de ambtenaar deel uit ?

1.2. Wat zijn de werkomstandigheden van de positieve-actieambtenaar :

1.2.1. Hoe groot is de vrijstelling van de ambtenaar ?

1.2.2. Hoe groot is het budget waarover de ambtenaar kan beschikken voor positieve actie ?

2. De interne begeleidingscommissie.

2.1. Samenstelling : hoeveel mannen en vrouwen maken deel uit van de interne begeleidingscommissie ?

2.2. Vergaderingen :

2.2.1. Hoeveel vergaderingen waren er in 2004 ?

2.2.2. Hoeveel verslagen werden in 2004 door de positieve-actieambtenaar bezorgd aan de federaal coördinator ?

3. De contactpersonen in de regionale kantoren.

3.1. Hoeveel mannen en vrouwen treden op als contactpersoon binnen uw departement ?

3.2. Hoeveel verslagen maakte de positieve-actieambtenaar op van zijn contacten met elk van deze personen ?

3.3. Hoeveel klachten werden door deze contactpersonen geregistreerd en doorgezonden aan de positieve-actieambtenaar ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. De positieve actieambtenaar

1.1.1. In 2004 was mevrouw Marie-France Coumont de positieve-actieambtenaar voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

1.1.2. Mevrouw Coumont maakte in 2004 deel uit van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en leidde er de dienst « Informatie, Documentatie en Verkoop ».

1.2.1. De positieve-actieambtenaar beschikte over een ruime actievrijheid op het vlak van voorstellen, aanbevelingen en andere adviezen die zij deed of gaf. Zij moest deze taak evenwel cumuleren met de leiding van de dienst « Informatie, Documentatie en Verkoop » van het NIS.

1.2.2. De positieve-actieambtenaar beschikte niet over een specifiek budget. Indien nodig kon zij middelen krijgen van de horizontale diensten.

2. De interne begeleidingscommissie

2.1. Daar het begeleidingscomité jarenlang niet is samengekomen, is het onmogelijk op deze vraag te antwoorden.

2.2.1. In 2004 is er geen vergadering van de begeleidingscommissie geweest.

2.2.2. Niet relevant.

3. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie beschikte niet over contactpersonen voor de positieve acties binnen zijn regionale kantoren.

3.1. Niet relevant.

3.2. Niet relevant.

3.3. Niet relevant.