3-806/4

3-806/4

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 MAART 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

(Subamendement op amendement nr. 1)

Art. 2

Vóór de aanhef van het voorgestelde artikel 2 een inleidende zin invoegen luidende :

« Art. 2. — Artikel 1 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, als gewijzigd bij de wet van 30 juni 1994, wordt vervangen als volgt :

« Art. 1. — ... » ».

Verantwoording

Het doel van dit artikel moet duidelijk zijn. Artikel 1 van de wet van 8 april 1965 moet worden vervangen. Het is niet de bedoeling een nieuwe wet op te stellen.

Nr. 3 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

(Subamendement op amendement nr. 1)

Art. 2

Het derde lid van het voorgestelde artikel 2 doen luiden als volgt : « Van de monografieën worden twee exemplaren gedeponeerd. ».

Verantwoording

De verplichting om twee exemplaren te deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek geldt alleen voor monografieën (boeken, romans, geschiedkundige publicaties, enz.) doch niet voor tijdschriften. De Koninklijke Bibliotheek heeft die wens geuit onder meer om budgettaire redenen (tijdschriften moeten worden ingebonden en dat brengt kosten mee).

François ROELANTS du VIVIER.