3-157

3-157

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de fiscale aftrekbaarheid van deelname aan vakantie-initiatieven in het jeugdwerk» (nr. 3-1508)

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de fiscale aftrekbaarheid van de jeugdvakanties» (nr. 3-1081)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Cheffert aan de minister van Mobiliteit over «de gebrekkige kennis van de verkeerswet» (nr. 3-1072)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de verwachte invoering van de car pass» (nr. 3-1079)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hulpagenten en het uitschrijven van PV's» (nr. 3-1078)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Werk over «de dienstencheques» (nr. 3-1074)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de eerste minister, aan de minister van Middenstand en Landbouw en aan de minister van Werk over «het verruimen van het zondagswinkelen» (nr. 3-1075)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (Stuk 3-1572)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 (Stuk 3-1618)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 3-1613) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Stuk 3-1614) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Stuk 3-1615) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 3-1613) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Stuk 3-1614) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Stuk 3-1615) (Evocatieprocedure)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de ethische verantwoording van de speelformules die worden aangeboden door de Nationale Loterij» (nr. 3-1077)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Chikungunya-virus» (nr. 3-1069)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «datamining en uitkeringsfraude» (nr. 3-1073)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het statuut van de onthaalmoeders» (nr. 3-1080)

Geheime stemming over de benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) (Stuk 3-1620)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 3-1312)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Stuk 3-1313) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Stuk 3-1570)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie (Stuk 3-1537)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stuk 3-1150)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-1145)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (van mevrouw Jacinta De Roeck, Stuk 3-832)
Voorstel van resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (Stuk 3-1639)

Geheime stemming over de benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) (Stuk 3-1620)

Uitslag van de geheime stemming over de benoeming van een voorzitter van het Comité I

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (Stuk 3-1572)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 (Stuk 3-1618)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 3-1613) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Stuk 3-1614) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Stuk 3-1615) (Evocatieprocedure)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het fertiliteitsbeleid» (nr. 3-1453), gesteld in plenaire vergadering op 16 maart 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «zijn beleid inzake de erkenning van sommige geestelijkegezondheidsberoepen» (nr. 3-1454), gesteld in plenaire vergadering op 16 maart 2006

Geheime stemming over de benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) (Stuk 3-1620)

Uitslag van de geheime stemming over de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van het Comité I

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de problematiek van de ontvoeringen door ouders» (nr. 3-1076)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de werking van de interministeriële cel die belast is met ontvoeringen door ouders» (nr. 3-1070)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ontvoeringen van kinderen» (nr. 3-1071)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de onterecht veroordeelden en de toekenning van een schadevergoeding» (nr. 3-1497)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het spanningsveld tussen privé-bewaking en politie» (nr. 3-1496)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de stand van zaken in verband met de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones» (nr. 3-1506)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de geldtransporteurs» (nr. 3-1513)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de geneeskundige voorschriften op stofnaam» (nr. 3-1507)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gevolgen van de opname van het César de Paepeziekenhuis in het Sint-Pietersziekenhuis wat de taalwetgeving betreft» (nr. 3-1511)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «nicotine in eieren» (nr. 3-1512)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de pellets» (nr. 3-1504)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het gebruik van internet en gsm op de trein» (nr. 3-1482)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de toegankelijkheid van postkantoren» (nr. 3-1514)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het rijverbod voor treinbestuurders» (nr. 3-1515)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Arbeidsauditoraat
Parketten
Rechtbanken van koophandel
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Europees Parlement