3-155

3-155

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de moederschapshulp» (nr. 3-1470)

De voorzitter. - Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Sinds 1 januari 2006 kunnen zelfstandige vrouwen die na 31 december 2005 bevallen zijn en die na hun bevallingsverlof hun zelfstandige activiteiten hervatten, een beroep doen op moederschapshulp. Die hulp bestaat uit 70 dienstencheques die bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunnen worden aangevraagd.

De moederschapshulp wordt toegekend aan zelfstandige vrouwen die aan een aantal voorwaarden voldoen en die een aanvraag bij hun sociaal verzekeringsfonds indienen tussen de 6de maand van de zwangerschap en het einde van de 6de week na de bevalling, zijnde het einde van het zwangerschapsverlof.

Uit verschillende contacten met het middenveld blijkt dat de maatregel bij het grote publiek en bij het doelpubliek weinig of niet bekend is en dat de aanvraagprocedure nogal omslachtig en gecompliceerd is. Ook over het eventuele fiscale voordeel bestaat onduidelijkheid. Vele betrokkenen vragen zich ook af of de maatregel wel opportuun is; ze gaven de voorkeur aan een meer flexibel voordeel.

Hoewel de maatregel nog geen drie maanden van kracht is, zou ik van de minister toch al willen vernemen of hij voldoende bekend is. Hoe wordt hij gepromoot of zal hij worden gepromoot?

Hoeveel zelfstandige moeders hebben er in januari en februari gebruik van gemaakt?

Kan de procedure worden vereenvoudigd? Werd ze inmiddels al geëvalueerd met het oog op het wegwerken van eventuele knelpunten?

Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De moederschaphulp voor de zelfstandigen is een nieuwe maatregel. Al vóór de inwerkingtreding ervan, maar ook erna, verscheen hierover heel wat in de - voornamelijk geschreven - pers. Ook de talrijke sociale verzekeringsfondsen hebben hun aangeslotenen op de hoogte gebracht. Uiteraard zetten de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ hun informatieopdracht voort.

Begin maart 2006 had de vennootschap Accor Services vijftig attesten gekregen van rechthebbenden. Op basis hiervan zullen ze, na betaling door de sociale verzekeringsfondsen, dienstencheques uitgeven. Dit aantal is bevredigend, want Accor Services kon pas van 15 februari 2006 af attest toegezonden krijgen.

De procedure voor de zelfstandige vrouw is betrekkelijk eenvoudig. Ze moet alleen een aanvraag indienen bij haar sociaal verzekeringsfonds, dat haar enige gesprekspartner is. Voorts dient ze basisinlichtingen te verschaffen, die het mogelijk maken de naleving van de toekenningvoorwaarden na te gaan.

Uit een antwoord van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging aan kamerlid Trees Pieters blijkt dat de procedure niet al te ingewikkeld is en de `kafkatest' doorstaat.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal samen met de doelgroep van deze maatregel blijven bekijken of de toepassing ervan goed verloopt. De start verliep alleszins niet vlot, omdat de reglementering niet tijdig klaar was en omdat de organisaties die werken met het systeem van de dienstencheques, niet precies wisten welke procedure ze moesten volgen.

Elke bijkomende hulp is welkom en een stap in de goede richting. Met vereende krachten moeten we zoeken hoe we de combinatie gezin en arbeid beter kunnen ondersteunen, ook voor zelfstandigen. Desalniettemin moeten de systemen werkbaar zijn.