3-155

3-155

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid» (nr. 3-1472)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Sinds 1990 bestaat er een wettelijke verplichting om binnen federale adviesorganen te streven naar een evenwichtige aanwezigheid tussen mannen en vrouwen. In welke mate wordt de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid nageleefd?

Op de vraag om uitleg 3-612 antwoordde de minister dat de ministerraad van 25 februari 2005 de afwijkingen met betrekking tot de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen die werden toegestaan aan bepaalde raadgevende organen, heeft verlengd met één jaar. Nu we een jaar later zijn is deze beslissing uitgedoofd, tenzij de minister een geldige afwijkingsprocedure heeft ingezet. Kan hij de huidige stand van zaken toelichten?

Tevens vermeldt de minister dat hij in uitvoering van de wet van 3 mei 2003, in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, een ontwerp van koninklijk besluit ter vastlegging van een lijst van adviesorganen die onder toepassing vallen van de wet van 3 mei 2003, en een ontwerp van koninklijk besluit ter oprichting van een commissie ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zal voorleggen aan de ministerraad zodat deze van kracht kunnen worden in 2006.

Werd ondertussen een koninklijk besluit genomen die de vermelde lijst moet vastleggen, zoals vereist in artikel 1, 2º van de wet van 3 mei 2003? Zo ja, wanneer is dit gebeurd? Zo nee, waarom niet? Werden het voorbije jaar nieuwe adviesorganen aan de lijst toegevoegd? Zo ja, welke en hoeveel? Zijn er adviesorganen van de lijst verdwenen?

Werd de commissie voorzien in artikel 1bis van de wet ondertussen opgericht? Zo ja, wanneer werd het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit genomen? Zo nee, wat is de reden van de vertraging?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Op de ministerraad van 17 maart heb ik een nieuwe lijst voorgelegd met de vraag afwijkingen op de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid toe te kennen tot einde 2006.

Tot nu toe heeft het instituut dat het koninklijk besluit moet voorbereiden dit nog niet als een prioriteit beschouwd. Een van de redenen is personeelsgebrek. Nu zijn er middelen en personeel vrijgemaakt om de commissie te installeren. Die moet bepalen welke adviescomités onder de wet vallen en in welke gevallen afwijkingen mogelijk zijn. Het koninklijk besluit moet ook de werkingsregels van de commissie vastleggen en dat is niet zo eenvoudig. Het koninklijk besluit zal klaar zijn tegen het najaar.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal de vraag na de zomer opnieuw stellen. Ik neem er nota van dat de ministerraad vorige week een lijst voor afwijkingen heeft goedgekeurd. Mijn vraag was dus nuttig. Ze dateert van 9 maart en de week nadien werd de lijst op de ministerraad behandeld.